DomaZrela letaIzplačevanje pokojnine, dela pokojnine in letnega dodatka

Izplačevanje pokojnine, dela pokojnine in letnega dodatka

Začetek izplačevanja pokojnine

  • Pokojnina se uživalcu izplačuje od prvega naslednjega dne po prenehanju zavarovanja.
  • Osebi, ki ob uveljavitvi pravice ni zavarovana, se pokojnina izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in največ za 6 mesecev nazaj.
  • Delna pokojnina se izplačuje od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve, vendar največ od spremembe obsega zavarovanja.

Prvo nakazilo pokojnine

Zavod upravičencu izvede prvo nakazilo pokojnine predvidoma v roku enega meseca po prejemu odločbe v Sektorju za nakazovanje pokojnin, upoštevajoč pri tem tudi datum zapadlosti pripadajočih zneskov. Sredstva bodo nakazana na bančni račun.

Zavod ob prvem nakazilu pokojnine upravičencu na naslov prebivališča posreduje obvestilo o nakazilu. Na tem obvestilu sta zapisani tudi individualna identifikacijska številka in varnostna koda PIN, ki uživalcu pokojnine omogočata dostop do podatkov o nakazanih zneskih pokojnin preko spletne strani zavoda ter integriranega telefonskega odzivnika.

Zavarovancu, ki razpolaga s kvalificiranim digitalnim potrdilom, je pregled nakazanih zneskov pokojnin omogočen tudi preko storitve »Nakazila« v sistemu elektronskih storitev Moj eZPIZ. Moj eZPIZ omogoča elektronski izpis obvestila o nakazilu prejemkov. Tako si uporabnik lahko v vsakem trenutku naroči izpis obvestila o nakazilu tako za posamezno valuto nakazila kot tudi za daljše časovno obdobje.

Storitev je zelo enostavno zasnovana, saj uživalec na elektronski vlogi le izbere, za kateri mesec potrebuje obvestilo o nakazilu, vlogo elektronsko podpiše in jo odda. Sistem pripravi zaprošen odgovor in ga uporabniku posreduje v njegov varni elektronski predal Moj eZPIZ. Uporabnik si tako lahko obvestilo o nakazilu shrani na svoj računalnik oziroma ga po potrebi tudi natisne. Potrdila, izdana preko elektronske storitve, so digitalno podpisana s strani zavoda in imajo tako enako veljavo kot potrdila, ki jih zavod izdaja v papirni obliki.

Izplačevanje  dela starostne pokojnine

Zavarovanci, ki so ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine obvezno vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas in ostanejo še naprej v zavarovanju v nespremenjenem obsegu, so upravičeni do izplačila 40 odstotkov starostne pokojnine. Izplačilo jim pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve. Do takšnega izplačila so upravičeni do prenehanja obveznega zavarovanja za polni delovni oziroma zavarovalni čas, vendar največ 3 leta nadaljnje vključenosti v obvezno zavarovanje, po poteku 3 let pa so upravičeni do izplačila 20 odstotkov starostne pokojnine.

Izplačilo 40 odstotkov starostne pokojnine lahko uveljavi tudi uživalec starostne pokojnine po splošnih predpisih, ki se je ali se bo obvezno vključil v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas. Takšnemu zavarovancu se od prvega dne naslednjega meseca po vloženi zahtevi izplačuje 40 odstotkov uveljavljene starostne pokojnine, izplačilo pa mu pripada največ 3 leta nadaljnje vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas.

Do izplačila 40 odstotkov starostne pokojnine pa začasno niso upravičeni zavarovanci, ki ne delajo zaradi začasne zadržanosti z dela po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju več kot 30 delovnih dni, zavarovanci, ki so sami zavezanci za plačilo prispevkov, pa tudi v primeru, ko nimajo v celoti poravnanih prispevkov za socialno varnost.

Zavarovancem, ki so že izpolnili pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine in ostanejo vključeni v obvezno zavarovanje za vsaj 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko, se poleg delne pokojnine izplačuje tudi sorazmerni del od 40 (po 3 letih pa od 20) odstotkov starostne pokojnine. Sorazmerni del od 40 (oziroma 20) odstotkov starostne pokojnine pa se začasno ne izplačuje v času, ko zavarovanec ne dela zaradi začasne zadržanosti z dela po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju več kot 30 delovnih dni, pri zavarovancih, ki so sami zavezanci za plačilo prispevkov, pa tudi v primeru, ko nimajo v celoti poravnanih prispevkov za socialno varnost.

Ugotavljanje in nakazilo letnega dodatka

Pri uživalcih pokojnine je znesek pripadajočega letnega dodatka odvisen od višine pokojnine. Pri ugotavljanju pripadajočega zneska letnega dodatka se poleg zneska pokojnine v mesecu izplačila letnega dodatka upošteva tudi del vdovske pokojnine, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih, znesek družinske pokojnine po drugem roditelju, poleg tega pa tudi znesek pokojnine, prejet od tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Uživalcem pokojnin, ki pravico do pokojnine pridobijo v tekočem koledarskem letu, se letni dodatek izplača v sorazmernem delu (po dvanajstinah), izračunanem glede na čas trajanja pravice do pokojnine v tem letu, pod pogojem, da v tem letu niso prejeli regresa za letni dopust ali so ga prejeli le v sorazmernem delu. V primeru, da je pravica do pokojnine pridobljena po roku izplačila letnega dodatka v tekočem koledarskem letu, se upravičencu pripadajoči sorazmerni del letnega dodatka izplača skupaj z izplačilom prve pokojnine.

Ugotovitev pripadajoče višine letnega dodatka

Pri ugotavljanju pripadajoče višine letnega dodatka se upošteva tudi znesek tuje pokojnine, ki jo prejme uživalec slovenske pokojnine. Zavod je po uradni dolžnosti dolžan pozvati uživalce, ki imajo na dan 1. januarja tekočega leta prebivališče v drugi državi, uživalce, ki imajo bivališče v Republiki Sloveniji in se jim pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu, ter uživalce z bivanjem v Republiki Sloveniji, ki po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije prejemajo tudi pokojnino od tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja, da sporočijo višino tuje pokojnine za mesec januar tekočega leta. Uživalci lahko višino tuje pokojnine, izplačane v mesecu januarju tekočega leta, sporočijo prek spletnega portala ali s priloženim obrazcem, ki ga lahko oddajo na vseh območnih enotah in izpostavah zavoda oziroma po pošti. Glede na datum posredovanja zahtevanih podatkov zavodu uživalci izplačilo letnega dodatka lahko pričakujejo v mesecu juniju, septembru ali konec leta.

V letu 2023 je bil uživalcem pokojnine letni dodatek izplačan v petih različnih zneskih, odvisnih od višine pokojnine in števila mesecev dopolnjene slovenske dobe v primerjavi s celotno dopolnjeno dobo:

Višina pokojnine (v €)Višina letnega dodatka (v €)
do 600,00455,00
od 600,01 do 720,00315,00
od 720,01 do 850,00255,00
od 850,01 do 1.020,00205,00
nad 1.020,00145,00

So pa tudi v letu 2023 uživalci, ne glede na število mesecev dopolnjene slovenske dobe, katerih seštevek pokojnin ni presegal 600,00 evrov in so zavodu predložili ustrezna dokazila, prejeli letni dodatek v višini 455,00 evrov.

Večini uživalcev pokojnin je bil letni dodatek v letu 2023 izplačan konec meseca junija, skupaj z izplačilom junijske pokojnine. Število različnih zneskov letnega dodatka in njihova višina za leto 2024 še nista znana, upoštevajoč predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 pa naj bi se letni dodatek v letu 2024 določil v petih različnih zneskih glede na višino pokojnine in naj bi bil izplačan skupaj z izplačilom junijske pokojnine.

Tudi v letu 2024 bo, upoštevajoč Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), uživalcem pokojnine letni dodatek izplačan v petih različnih zneskih, odvisnih od višine pokojnine in števila mesecev dopolnjene slovenske dobe v primerjavi s celotno dopolnjeno dobo:

Višina pokojnine (v €)Višina letnega dodatka (v €)
do 650,00460,00
od 650,01 do 780,00320,00
od 780,01 do 920,00260,00
od 920,01 do 1.110,00210,00
nad 1.110,00150,00

Uživalci bodo v letu 2024 prejeli letni dodatek v višini 460,00 €, ne glede na število mesecev dopolnjene slovenske dobe, katerih seštevek pokojnin ne bo presegal 650,00 € in bodo zavodu predložili ustrezna dokazila.

Večini uživalcev pokojnin bo letni dodatek izplačan skupaj z izplačilom pokojnine za mesec junij 2024.

ZADNJI ČLANKI

Pomen zavarovanj v zrelih letih: Kako izbrati pravo zavarovanje

Pomen zavarovanj v zrelih letih je da zagotavljajo finančno varnost in miren prehod v...

Potovanja za seniorje 2024

Dragi seniorji, življenje je polno neštetih priložnosti za raziskovanje, učenje in uživanje, ne glede...

Kampiranje po upokojitvi

Kampiranje je že dolgo priljubljena oblika preživljanja prostega časa, ki ljudem vseh starosti omogoča...

Poletna zabava s priljubljenimi koktejli

Poletje je popoln čas za sprostitev in uživanje s koktejli in osvežilnimi pijačami ob...

VEČ ČLANKOV AVTORJA

Ali izpolnjujete pogoje za upokojitev

Prehod iz statusa zaposlenega v aktivno življenje v zrelem obdobju z ustreznimi mesečnimi prejemki se začne s tem, da vas delodajalec najprej odjavi iz zavarovanja.

Dodatek za pomoč in postrežbo

Kdo lahko prejme dodatek za pomoč in postrežbo? Uživalci starostne, predčasne, invalidske, vdovske ali družinske pokojnine, ki jim je za opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujna stalna pomoč in postrežba drugega, so pod pogoji, določenimi v zakonu, upravičeni do dodatka za pomoč in postrežbo. Izvedensko mnenje o potrebi po pomoči...

Digitalne storitve ZPIZ

Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije si prizadevajo za sodobne, učinkovite ter strankam in okolju prijazne storitve.

Moje delo.Moja pokojnina in elektronski storitvi ZPIZ

Projekt Moje delo.Moja pokojnina in novi elektronski storitvi zavoda splošni in osebni informativni pokojninski kalkulator.

Kaj urediti ob koncu zaposlitve

Pred odločitvijo za uveljavitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine preverite, ali za uveljavitev te pravice izpolnjujete predpisane pogoje.

DRUGE ZANIMIVOSTI

Pomen zavarovanj v zrelih letih: Kako izbrati pravo zavarovanje

Pomen zavarovanj v zrelih letih je da zagotavljajo finančno varnost in miren prehod v...

Ali izpolnjujete pogoje za upokojitev

Prehod iz statusa zaposlenega v aktivno življenje v zrelem obdobju z ustreznimi mesečnimi prejemki se začne s tem, da vas delodajalec najprej odjavi iz zavarovanja.

Dodatek za pomoč in postrežbo

Kdo lahko prejme dodatek za pomoč in postrežbo? Uživalci starostne, predčasne, invalidske, vdovske ali...

Digitalne storitve ZPIZ

Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije si prizadevajo za sodobne, učinkovite ter strankam in okolju prijazne storitve.

Moje delo.Moja pokojnina in elektronski storitvi ZPIZ

Projekt Moje delo.Moja pokojnina in novi elektronski storitvi zavoda splošni in osebni informativni pokojninski kalkulator.
WordPress Ads