DomaOsebne financeKako se izračuna višina pokojnine

Kako se izračuna višina pokojnine

Izračun pokojninske osnove

Starostna pokojnina se po določbah veljavnega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2) odmeri od pokojninske osnove, ki se izračuna na podlagi mesečnega povprečja osnov zavarovanca iz katerihkoli najugodnejših zaporednih 24 let zavarovanja od vključno leta 1970 dalje, od katerih so bili plačani prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Za izračun se upoštevajo osnove, zmanjšane za davke in prispevke, ki se plačujejo od plače po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji. Vsako leto jo določi in objavi minister, pristojen za finance. Kot leto zavarovanja se upošteva tisto leto, v katerem so bili plačani prispevki za najmanj 6 mesecev, zavarovanec pa je dopolnil najmanj 6 mesecev zavarovalne dobe; ne upoštevajo pa se osnove iz koledarskega leta, v katerem zavarovanec uveljavi pravico do pokojnine.

Odmera pokojnine

Višina starostne pokojnine je odvisna od višine pokojninske osnove in dopolnjene pokojninske dobe. Na podlagi dopolnjene pokojninske dobe je določen odstotek odmere starostne pokojnine od pokojninske osnove.

Višina odstotka je od leta 2023 dalje za moške in za ženske izenačena in za 15 let zavarovalne dobe znaša 29,5 odstotka. Za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe se prišteje po 1,36 odstotka. Če daljša pokojninska doba ne znaša 1 leto, znaša pa vsaj 6 mesecev, se za tolikšno pokojninsko dobo odmerni odstotek poveča za 0,68 odstotka.

Odmerni odstotek za 40 let dopolnjene pokojninske dobe znaša 63,5 odstotka.

Odmera pokojnine od najnižje in najvišje pokojninske osnove

Starostna pokojnina je odmerjena od najnižje pokojninske osnove, kadar pokojnina, odmerjena glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od zavarovančeve dejanske pokojninske osnove, vključno s pripadajočimi uskladitvami, ne doseže zneska pokojnine, odmerjene za enako pokojninsko dobo od najnižje pokojninske osnove.

Zaradi zagotavljanja večje socialne varnosti uživalcev pokojnine se v skladu z določbami ZPIZ-2 od 1. januarja posameznega koledarskega leta določi višina najnižje pokojninske osnove. Najnižja pokojninska osnova se določi v višini 76,5 % povprečne mesečne plače, izplačane v Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu, zmanjšane za davke in prispevke, ki se plačujejo po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji ter povečane za odstotek, s katerim so usklajene pokojnine od 1. januarja tekočega leta.

Glede na načelo solidarnosti in vzajemnosti je določen tudi znesek najvišje pokojninske osnove, in sicer v višini štirikratnika najnižje pokojninske osnove. Od te je odmerjena starostna pokojnina zavarovancu, katerega starostna pokojnina, odmerjena glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od dejanske pokojninske osnove in usklajena za pripadajoče uskladitve, presega znesek pokojnine, odmerjene za enako pokojninsko dobo od najvišje pokojninske osnove.

Višina najnižje (in s tem tudi najvišje) pokojninske osnove se med letom spreminja v višini in rokih, v katerih se usklajujejo pokojnine.

Z novelo ZPIZ-2I je bila od 1. maja 2021 dalje na novo določena višina najnižje pokojnine in sicer v višini 29,5 odstotka od najnižje pokojninske osnove. Najnižja pokojnina se od določitve dalje le še usklajuje tako kot pokojnine in se ne bo več na novo določala v vsakem koledarskem letu za nove upravičence. Na ta način ne bo več razlik med upravičenci do najnižje pokojnine, ki pokojnino uveljavijo v različnih koledarskih letih.

Zagotovljena pokojnina

Novela ZPIZ-2C, uveljavljena 1. oktobra 2017, je zavarovancem, ki so pridobili pravico do starostne pokojnine po določbah ZPIZ-2 in so dopolnili pokojninsko dobo v enaki višini, kot je predpisana višina pokojninske dobe brez dokupa za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti, zagotovila pokojnino v višini 500,00 evrov. Ta znesek se je spreminjal v višini in rokih, v katerih so se izvajale uskladitve pokojnin.

Z novelo ZPIZ-2I je bil znesek zagotovljene pokojnine določen na novo in je od 1. maja 2021 dalje znašal 620,00 evrov in se je naprej usklajeval tako kot pokojnine, tako, da po uskladitvi za 5,2 odstotka s 1. januarjem 2023 zagotovljena pokojnina znaša 687,75 evra. V mesecu novembru in decembru 2023 bo ob zagotovljeni višini pokojnine izplačan tudi dodatek v višini 1,8 % prejemka in bo posameznik, ki se mu izplačuje zagotovljena pokojnina, v mesecu novembru in decembru 2023 prejel skupaj 700,13 evra.

ZAČETEK IZPLAČEVANJA POKOJNINE
Ta znesek pokojnine je zagotovljen tudi uživalcem starostne pokojnine po prej veljavnih predpisih, ki so dopolnili pokojninsko dobo, kot je bila po takrat veljavnem predpisu pogoj za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti.

Odlog uveljavitve pravice do starostne pokojnine in ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa

Zavarovancu (moškemu in ženski), ki dopolni 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa in ostane vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se vsako nadaljnje leto dopolnjene pokojninske dobe brez dokupa, toda skupaj največ 3 leta, vrednoti ugodneje.

Vsako nadaljnje leto dopolnjene pokojninske dobe brez dokupa v obveznem zavarovanju, vendar največ do 3 let obveznega zavarovanja, se vrednoti na način, da se 6 mesecev pokojninske dobe brez dokupa vrednoti v višini 1,5 odstotka. To pomeni, da je ob takšnem odlogu upokojitve 1 leto pokojninske dobe brez dokupa zavarovanca v letu 2023 namesto 1,36 odstotka vredno 3 odstotke.

Predčasna pokojnina

Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove tako kot starostna pokojnina, nato pa se zaradi slabše kvalitete dopolnjene pokojninske dobe (ne gre v celoti za pokojninsko dobo brez dokupa) za vsak mesec manjkajoče starosti do starosti 65 let zmanjša za 0,3 odstotka. To zmanjšanje pokojnine je trajno.

Delna pokojnina

Zavarovanec, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine, lahko uveljavi pravico do delne pokojnine, če ostane v obveznem zavarovanju v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, vendar najmanj 2 uri dnevno ali 10 ur tedensko. Delna pokojnina se odmeri od predčasne ali starostne pokojnine, odmerjene na dan njene uveljavitve, v odstotku, ustreznem skrajšanju polnega delovnega časa. Uveljavitev pravice do delne pokojnine zavarovancu omogoča postopen prehod v status upokojenca.

ZADNJI ČLANKI

Statistika porok 2023

V Sloveniji, kot v mnogih drugih kulturah po svetu, je poroka praznik ljubezni, enotnosti...

Pomen zavarovanj v zrelih letih: Kako izbrati pravo zavarovanje

Pomen zavarovanj v zrelih letih je da zagotavljajo finančno varnost in miren prehod v...

Potovanja za seniorje 2024

Dragi seniorji, življenje je polno neštetih priložnosti za raziskovanje, učenje in uživanje, ne glede...

Kampiranje po upokojitvi

Kampiranje je že dolgo priljubljena oblika preživljanja prostega časa, ki ljudem vseh starosti omogoča...

VEČ ČLANKOV AVTORJA

Ali izpolnjujete pogoje za upokojitev

Prehod iz statusa zaposlenega v aktivno življenje v zrelem obdobju z ustreznimi mesečnimi prejemki se začne s tem, da vas delodajalec najprej odjavi iz zavarovanja.

Dodatek za pomoč in postrežbo

Kdo lahko prejme dodatek za pomoč in postrežbo? Uživalci starostne, predčasne, invalidske, vdovske ali družinske pokojnine, ki jim je za opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujna stalna pomoč in postrežba drugega, so pod pogoji, določenimi v zakonu, upravičeni do dodatka za pomoč in postrežbo. Izvedensko mnenje o potrebi po pomoči...

Izplačevanje pokojnine, dela pokojnine in letnega dodatka

Začetek izplačevanja pokojnine - pokojnina se uživalcu izplačuje od prvega naslednjega dne po prenehanju zavarovanja.

Digitalne storitve ZPIZ

Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije si prizadevajo za sodobne, učinkovite ter strankam in okolju prijazne storitve.

Moje delo.Moja pokojnina in elektronski storitvi ZPIZ

Projekt Moje delo.Moja pokojnina in novi elektronski storitvi zavoda splošni in osebni informativni pokojninski kalkulator.

DRUGE ZANIMIVOSTI

Pomen zavarovanj v zrelih letih: Kako izbrati pravo zavarovanje

Pomen zavarovanj v zrelih letih je da zagotavljajo finančno varnost in miren prehod v...

Seniorji, zaslužite si ugodnosti

V zreli dobi izkoristite vse ugodnosti, ki so vam na dosegu roke.  

Združljivost pokojnine in dodatnega zaslužka

Združljivost pokojnine in dodatnega zaslužka: Sorazmerni del pokojnine se začne izplačevati od prvega dne naslednjega meseca po spremembi obsega dela oziroma opravljanja dejavnosti.

Ali izpolnjujete pogoje za upokojitev

Prehod iz statusa zaposlenega v aktivno življenje v zrelem obdobju z ustreznimi mesečnimi prejemki se začne s tem, da vas delodajalec najprej odjavi iz zavarovanja.

Dodatek za pomoč in postrežbo

Kdo lahko prejme dodatek za pomoč in postrežbo? Uživalci starostne, predčasne, invalidske, vdovske ali...
WordPress Ads