Kako se izračuna višina pokojnine

0
60880
Izračun pokojnine
Izračun pokojnine

Izračun pokojninske osnove

Starostna pokojnina se po določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) odmeri od pokojninske osnove, ki jo od 1. januarja 2018 dalje predstavlja mesečno povprečje osnov (povprečnih mesečnih plač oziroma zavarovalnih osnov) zavarovanca, od katerih so bili plačani prispevki, iz katerihkoli najugodnejših zaporednih 24 let zavarovanja, od 1. januarja 1970 dalje, saj je prehodno obdobje postopnega podaljševanja obdobja, iz katerega se upoštevajo osnove, že zaključeno.

V izračun pokojninske osnove so upoštevane osnove, ki so zmanjšane za davke in prispevke, ki ste jih plačali od plače po povprečni stopnji. Vsako leto jo določi in objavi minister, pristojen za finance. Kot leto zavarovanja se upošteva tisto leto, v katerem so bili plačani prispevki za najmanj 6 mesecev, zavarovanec pa je dopolnil najmanj 6 mesecev zavarovalne dobe; ne upoštevajo pa se osnove iz koledarskega leta, v katerem zavarovanec uveljavi pravico do pokojnine.

Odmera pokojnine

Višina starostne pokojnine je odvisna od višine pokojninske osnove in dopolnjene pokojninske dobe. Na podlagi dopolnjene pokojninske dobe je določen odstotek odmere starostne pokojnine od pokojninske osnove. Višina odstotka se razlikuje glede na spol zavarovanca in znaša za 15 let zavarovalne dobe za ženske 29 %, za moške pa 26 % pokojninske osnove. V letu 2019 se ženski za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe prišteje 1,38 %,  moškemu pa 1,25 %. Če daljša pokojninska doba ne znaša 1 leto, znaša pa vsaj 6 mesecev, se za tolikšno pokojninsko dobo za moške odmerni odstotek poveča za 0,63 %, za žensko pa za 0,69 %.

V predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju predlog novele zakona), ki ga je Vlada Republike Slovenije 3. oktobra 2019 posredovala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije, je predvideno, da bi od 1. januarja 2020 dalje odmerni odstotek za 40 let dopolnjene pokojninske dobe za ženske ostal v višini 63,5 %, kot po veljavnem ZPIZ-2, za 15 let pa bi se z 29 % zvišal na 29,5 %. Odmerna lestvica za moške bi se po predlogu novele zviševala postopno v prehodnem obdobju in bi se z odmerno lestvico za ženske izenačila 1. januarja 2025.   

Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove, tako kot starostna pokojnina, nato pa se zaradi »slabše kvalitete« dopolnjene pokojninske dobe (ne gre v celoti za pokojninsko dobo brez dokupa) za vsak mesec manjkajoče starosti do starosti 65 let zmanjša za 0,3 %. To zmanjšanje pokojnine je trajno.

Odmera pokojnine od najnižje in najvišje pokojninske osnove

Zaradi zagotavljanja večje socialne varnosti uživalcem pokojnine se v skladu z določbami ZPIZ-2 od 1. januarja posameznega koledarskega leta določi višina najnižje pokojninske osnove in se poveča za odstotek, s katerim so usklajene pokojnine od 1. januarja tekočega koledarskega leta. Starostna pokojnina je odmerjena od najnižje pokojninske osnove, kadar pokojnina, odmerjena glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od zavarovančeve dejanske pokojninske osnove, vključno s pripadajočimi uskladitvami, ne doseže zneska pokojnine, odmerjene za enako pokojninsko dobo od najnižje pokojninske osnove. Glede na načelo solidarnosti in vzajemnosti je določen tudi znesek najvišje pokojninske osnove, in sicer v višini štirikratnika najnižje pokojninske osnove. Od te je odmerjena starostna pokojnina zavarovancu, katerega starostna pokojnina, odmerjena glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od dejanske pokojninske osnove in usklajena za pripadajoče uskladitve, presega znesek pokojnine, odmerjene za enako pokojninsko dobo od najvišje pokojninske osnove. Višina najnižje (in s tem tudi najvišje) pokojninske osnove se med letom spreminja v višini in rokih, v katerih se usklajujejo pokojnine v tekočem koledarskem letu.

Zagotovljena pokojnina

Novela ZPIZ-2C, uveljavljena 1. oktobra 2017, med drugimi tudi zavarovancem, ki so pridobili pravico do starostne pokojnine po določbah ZPIZ-2 in so dopolnili pokojninsko dobo v enaki dolžini, kot je predpisana dolžina pokojninske dobe brez dokupa za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti, zagotovila pokojnino v višini 500 evrov.

Ta znesek se spreminja v višini in rokih, v katerih se izvajajo uskladitve pokojnin, tako, da bo po uskladitvi za 1,5 % s 1. decembrom 2019 zagotovljena pokojnina znašala 538,53 €. Ta znesek pokojnine je zagotovljen tudi uživalcem starostne pokojnine – po prej veljavnih predpisih, ki so dopolnili pokojninsko dobo, kot je bila po takrat veljavnem predpisu pogoj za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti.

ZAČETEK IZPLAČEVANJA POKOJNINE
Pokojnina se uživalcu izplačuje od prvega naslednjega dne po prenehanju zavarovanja. Osebi, ki ob uveljavitvi pravice ni zavarovana, pa je izplačana od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in največ za šest mesecev nazaj.

Odlog uveljavitve pravice do starostne pokojnine in ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa

Zavarovancu (moškemu in ženski), ki dopolni 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa in ostane vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se vsako nadaljnje leto dopolnjene pokojninske dobe brez dokupa, toda skupaj največ tri leta, vrednoti ugodneje, tako, da se 3 meseci vrednotijo v višini enega 1 %, kar pomeni, da je ob takšnem odlogu upokojitve eno leto pokojninske dobe brez dokupa zavarovanca namesto 1,25 % vredno 4 %, eno leto pokojninske dobe brez dokupa zavarovanke pa je namesto 1,38 % vredno 4 %. Za tri leta takega odloga upokojitve pri odmeri starostne pokojnine do 31. decembra 2019 zavarovanec namesto 3,75 % oziroma zavarovanka namesto 4,14 % pridobi 12 %.

Po predlogu novele zakona bi od 1. januarja 2020 dalje takšno ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa za 6 mesecev odloga uveljavitve starostne pokojnine znašalo 1,5 %, za 3 leta pa skupaj 9 % (namesto sedanjih 12 %). Zavarovancem, ki so na zgoraj navedeni način odložili uveljavitev pravice do starostne pokojnine že pred uveljavitvijo novele in ostali obvezno zavarovani tudi po uveljavitvi novele, bi se pokojninska doba brez dokupa, ki so jo dopolnili po izpolnitvi zgoraj navedenih pogojev za starostno pokojnino, delno vrednotila po ZPIZ-2, delno pa po noveli (seveda, če je obdobje, ki se vrednoti, dovolj dolgo – po ZPIZ-2 vsaj 3 mesece, po uveljavitvi novele pa vsaj 6 mesecev).

Delna pokojnina

Zavarovanec, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine, lahko uveljavi pravico do delne pokojnine, če ostane v obveznem zavarovanju v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, vendar najmanj 2 uri dnevno ali 10 ur tedensko.

Delna pokojnina se odmeri od predčasne ali starostne pokojnine, odmerjene na dan njene uveljavitve v odstotku, ustreznem skrajšanju polnega delovnega časa, ki se do dopolnitve starosti 65 let poveča za 5 odstotkov. Uveljavitev pravice do delne pokojnine zavarovancu omogoča postopen prehod v upokojenski status.

V predlogu novele zakona je predvideno, da bi se zavarovancem, ki so že izpolnili pogoje za pridobitev pravice do starostne (ne pa predčasne) pokojnine in so vključeni v obvezno zavarovanje za vsaj 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko, poleg delne pokojnine (ki se do dopolnitve 65 let starosti ne bi več povečala za 5 %) izplačeval tudi sorazmerni del od 40 % starostne pokojnine (ki se bo po predlogu novele izplačeval zavarovancem, ki bodo po izpolnitvi pogojev za starostno pokojnino ostali vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas).

Izplačilo 20 % pokojnine

Posebno spodbudo za odlog uveljavitve pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine je ZPIZ-2 namenil zavarovancu, ki je ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne ali predčasne pokojnine vključen v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas in ostane še naprej v zavarovanju v nespremenjenem obsegu. Od prvega naslednjega dne po vloženi zahtevi se mu izplačuje 20 % starostne ali predčasne pokojnine, do katere bi bil upravičen na dan njene uveljavitve. Ta del pokojnine se zavarovancu izplačuje do prenehanja obveznega zavarovanja za polni delovni oziroma zavarovalni čas.

V predlogu novele zakona je predvideno, da se bo zavarovancem, ki bodo po izpolnitvi pogojev za starostno pokojnino ostali vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas, namesto 20 % starostne pokojnine izplačevalo 40 % starostne pokojnine. Do takšnega izplačila bi bili upravičeni največ tri leta nadaljnje vključenosti v obvezno zavarovanje, po poteku treh let pa bi bili upravičeni do izplačila 20 % starostne pokojnine. Po predlogu novele zakona zavarovanci, ki bi izpolnili pogoje za pridobitev pravice do predčasne pokojnine, ne bi mogli uveljaviti niti izplačila 40 %, niti izplačila 20 % predčasne pokojnine, ne glede na to, da bi ostali v obveznem zavarovanju s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom. Uživalci izplačila 20 % predčasne pokojnine, priznane po ZPIZ-2, pa bi tudi po uveljavitvi novele obdržali takšno izplačilo.

Prvo nakazilo pokojnine in letnega dodatka

Zavod upravičencu izvede prvo nakazilo pokojnine predvidoma v roku enega meseca po prejemu odločbe v Sektorju za nakazovanje pokojnin. Sredstva vam bodo nakazali na bančni račun. Zavod ob prvem nakazilu pokojnine upravičencu na naslov prebivališča posreduje obvestilo o nakazilu. Na tem obvestilu sta zapisani tudi individualna identifikacijska številka in varnostna koda PIN, ki uživalcu pokojnine omogočata dostop do podatkov o nakazanih zneskih pokojnin preko spletne strani zavoda ter integriranega telefonskega odzivnika. Zavarovancu, ki razpolaga s kvalificiranim digitalnim potrdilom, je pregled nakazanih zneskov pokojnine omogočen tudi preko storitve »Nakazila« v sistemu elektronskih storitev Moj eZPIZ. Moj eZPIZ omogoča elektronski izpis obvestila o nakazilu prejemkov. Tako si uporabnik lahko v vsakem trenutku naroči izpis obvestila o nakazilu tako za posamezno valuto nakazila kot tudi za daljše časovno obdobje.

Storitev je enostavno zasnovana, saj uživalec na elektronski vlogi le izbere, za kateri mesec potrebuje obvestilo o nakazilu, vlogo elektronsko podpiše in jo odda. Sistem pripravi zaprošen odgovor in ga uporabniku posreduje v njegov varni elektronski predal Moj eZPIZ. Uporabnik lahko obvestilo o nakazilu shrani na svoj računalnik oziroma ga po potrebi tudi natisne. Potrdila, izdana preko elektronske storitve, so digitalno podpisana s strani zavoda in imajo tako enako veljavo kot potrdila, ki jih zavod izdaja v papirnati obliki.

Uživalcem pokojnin, ki pravico do pokojnine pridobijo v tekočem koledarskem letu, je letni dodatek izplačan v sorazmernem delu (po dvanajstinah), izračunanem glede na čas trajanja pravice do pokojnine v tem letu, pod pogojem, da v tem letu niso prejeli regresa za letni dopust ali so ga prejeli le v sorazmernem delu. V primeru, da je bila pravica do pokojnine pridobljena po roku izplačila letnega dodatka v tekočem koledarskem letu, je upravičencu pripadajoči sorazmerni del letnega dodatka izplačan skupaj z izplačilom prve pokojnine.

Pri ugotavljanju pripadajoče višine letnega dodatka se upoštevan tudi znesek tuje pokojnine, ki jo prejme uživalec slovenske pokojnine. Zavod je po uradni dolžnosti dolžan pozvati določene kategorije uživalcev, da sporočijo zneske tujih pokojnin, izplačanih v mesecu januarju tekočega leta. Zavod o tem obvesti uživalce, ki imajo na dan 1. januarja tekočega leta prebivališče v drugi državi, uživalce, ki imajo bivališče v Republiki Sloveniji in se jim pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu, ter uživalce z bivanjem v Republiki Sloveniji, ki po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije prejemajo tudi pokojnino od tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Navedene uživalce zavod pisno pozove, da mu zneske tuje pokojnine, izplačane v mesecu januarju tekočega leta, sporočijo prek spletnega portala ali s priloženim obrazcem, ki ga bodo lahko oddali na vseh območnih enotah in izpostavah zavoda oziroma poslali po pošti. Glede na datum posredovanja zahtevanih podatkov zavodu uživalci izplačilo letnega dodatka lahko pričakujejo v mesecu juniju, septembru ali konec leta.

Alenka Triller

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Prijava na novice

Če želite prejemati naše občasne novice na svoj elektronski naslov, vas vabimo, da se s klikom na gumb in izpolnjeno prijavnico prijavite na novice.