Kaj je treba urediti ob koncu zaposlitve

0
5030
Pred upokojitvijo

Prehod iz statusa zaposlenega v aktivno življenje v zrelem obdobju z ustreznimi mesečnimi prejemki se začne s tem, da vas delodajalec najprej odjavi iz zavarovanja, v konkretnem primeru to pomeni, da vam preneha pogodba o zaposlitvi (delodajalec vas bo odjavil iz zavarovanja z obrazcem M-2, če ste samozaposleni se morate izbrisati iz Poslovnega registra Slovenije in se ravno tako najprej odjaviti iz obveznega pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja z obrazcem M-2, ki ga s kvalificiranim digitalnim potrdilom (brezplačno ga pridobite na upravni enoti) lahko oddate tudi preko portala e-VEM.). Nato je treba vložiti zahtevo za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) na predpisanem obrazcu, ki ga najdete na strani e-uprave (http://e-uprava.gov.si), na spletni strani ZPIZ (www.zpiz.si) oziroma ga lahko dobite na vsaki območni enoti ali izpostavi ZPIZ.

Izpolnjenemu obrazcu morate priložiti še:

 • delovno knjižico in morebitna druga dokazila (npr. odločbo o priznanju pokojninske dobe),
 • dokazilo o prenehanju obveznega zavarovanja (npr. sklep o prenehanju delavnega razmerja, samozaposleni potrdilo o izbrisu iz Poslovnega registra Slovenije, zavarovanci, prostovoljno vključeni v obvezno zavarovanje, obrazec M-2),
 • sporazum o uveljavljanju znižanja starostne meje za otroke (če vlagate zahtevo za starostno upokojitev po prej veljavnem zakonu – ZPIZ-1),
 • potrdilo o regresu za letni dopust v letu uveljavljanja starostne pokojnine,
 • dokazilo o zaposlitvi v tujini.

Vlogo za starostno upokojitev in dokazila oddate osebno pri najbližji območni enoti ZPIZ, posredujete po pošti ali oddate elektronsko vlogo preko sistema Moj eZPIZ, ki je na voljo na spletni strani ZPIZ, www.zpiz.si (če imate kvalificirano digitalno potrdilo).

Informativni izračun datuma upokojitve

Pred odločitvijo za uveljavitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine preverite, ali za uveljavitev te pravice izpolnjujete predpisane pogoje. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) zavarovancu, ki v koledarskem letu dopolni starost 58 let, po uradni dolžnosti posreduje informacijo o datumu izpolnitve in pričakovani višini njegove predčasne oziroma starostne pokojnine. Treba je opozoriti, da zavod pri tem izračunu ne upošteva nekaterih okoliščin, zaradi katerih se po določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) starostna meja za pridobitev pravice do starostne pokojnine lahko zniža (skrb za otroke, služenje vojaškega roka, vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnitvijo 18. leta starosti). Glede na to je zaradi ugotovitve natančnejšega datuma izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine z upoštevanjem podlag za znižanje starostne meje in izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do predčasne pokojnine smiselno, da zavarovanec že več mesecev pred pričakovano izpolnitvijo pogojev za upokojitev vloži zahtevo na obrazcu Predhodna pisna informacija o datumu izpolnitve pogojev in o višini pokojnine.

Obrazec je dostopen na spletni strani zavoda (www.zpiz.si) ter na vseh zavodovih območnih enotah in izpostavah. Izpolnjeni obrazec zavarovanec lahko odda po pošti, osebno na kateri koli območni enoti zavoda, v primeru, da ima kvalificirano digitalno potrdilo, ga lahko odda preko sistema Moj eZPIZ. Datum izpolnitve pogojev za starostno ali predčasno pokojnino je izračunan na podlagi razpoložljivih podatkov matične evidence zavarovancev ter na podlagi navedb in predloženih dokazil s strani zavarovanca, zato je le informativne narave.

Kdaj lahko uveljavljate pravico do starostne pokojnine

Od 1. 1. 2018 dalje lahko zavarovanci uveljavijo pravico do predčasne pokojnine ob dopolnitvi 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe. Enaki pogoji bodo od 1. 1. 2019 dalje veljali tako za moške kot za ženske.

Pravica do starostne pokojnine je pogojena z dopolnitvijo določene starosti zavarovanca in določene dolžine pokojninske dobe, pokojninske dobe brez dokupa oziroma zavarovalne dobe. V prehodnem obdobju se pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine za ženske še spreminjajo, od 1. 1. 2020 bodo ti pogoji za oba spola izenačeni.

V letu 2019:

Ženske lahko uveljavijo pravico do starostne pokojnine ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

STAROST

POKOJNINSKA DOBA

60 let

40 let pokojninske dobe brez dokupa

64 let in 6 mesecev

20 let pokojninske dobe

65 let

najmanj 15 let zavarovalne dobe

Moški lahko od 1. 1. 2018 dalje uveljavijo pravico do starostne pokojnine ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

STAROST

POKOJNINSKA DOBA

60 let

40 let pokojninske dobe brez dokupa

65 let

najmanj 15 let zavarovalne dobe

Pokojnina je možna tudi pri nižji starosti

Starostna meja za pridobitev pravice do starostne pokojnine se lahko v določenih primerih zniža, in sicer zaradi:

 • skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, ki ima državljanstvo Republike Slovenije, če ni z mednarodnim sporazumom drugače določeno; starostna meja se zniža za 6 mesecev za enega otroka, za 16 mesecev za dva otroka, za 26 mesecev za tri otroke, za 36 mesecev za štiri otroke in za 48 mesecev za pet ali več otrok,
 • služenja obveznega vojaškega roka za dve tretjini njegovega dejanskega trajanja,
 • vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti za ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta starosti,
 • dela na zdravju škodljivih delovnih mestih, na katerih se je zavarovancem štela zavarovalna doba s povečanjem (t. i. beneficirana doba) ali so bili do takega štetja upravičeni, ker so delali v poklicih, ki jih zaradi narave in teže dela po dopolnitvi določene starosti ni več mogoče uspešno opravljati in
 • osebnih okoliščin, pogojenih z zdravstvenim stanjem, zaradi katerih so bile te osebe do 31. 12. 1999 upravičene do štetja zavarovalne dobe s povečanjem (zavarovancem z osebnimi okoliščinami – npr. slepim ali zavarovancem z najmanj 70 odstotno telesno okvaro, ki so bili v delovnem razmerju ali obvezno zavarovani na drugi podlagi, so vsakih 12 mesecev, prebitih v zavarovanju, šteli za 15 mesecev zavarovalne dobe). Od 1. 1. 2000 dalje so te osebe upravičene do t. i. prištete dobe (za pridobitev in odmero pravic, jim je prišteta ena četrtina dobe dejanskega zavarovanja).

ZPIZ-2 natančno določa pogoje za znižanje starostne meje za pridobitev pravice do pokojnine in spodnje meje možnega znižanja te starostne meje.

V primeru skrbi za otroke, služenja obveznega vojaškega roka in vstopa v obvezno zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti morate znižanje uveljaviti sami, zaradi štetja zavarovalne dobe s povečanjem in osebnih okoliščin pa se starostna meja zniža na podlagi razpoložljivih podatkov.

Izpolnitev pogojev za dodano dobo

Če zavarovanec nima dopolnjene dovolj pokojninske dobe, se mu lahko poleg pokojninske dobe upošteva kot dodana doba četrtina obdobja, ko je bil vključen v obvezno dodatno zavarovanje oziroma poklicno zavarovanje (delovna mesta, na katerih se je štela beneficirana delovna doba). Pri ugotavljanju pogojev za pridobitev pravic se taka doba šteje kot pokojninska doba brez dokupa, ki pa se ne upošteva pri izračunu višine vaše pokojnine.

Kdaj lahko uveljavljate pravico do predčasne pokojnine

Od 1. 1. 2018 dalje lahko zavarovanci uveljavijo pravico do predčasne pokojnine ob dopolnitvi 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe. Enaki pogoji bodo od 1. 1. 2019 dalje veljali za moške in ženske. Starostna meja za pridobitev pravice do predčasne pokojnine se ne more znižati na nobeni od zgoraj navedenih podlag za njeno znižanje. Razlika med pogoji za uveljavitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti in pogoji za uveljavitev pravice do predčasne pokojnine je torej v »kvaliteti« dopolnjene pokojninske dobe. Pogoj za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti je 40 let dopolnjene pokojninske dobe brez dokupa, za pridobitev pravice do predčasne pokojnine pa 40 let pokojninske dobe. Kar pomeni, da vsebuje tudi dokupljeno ali drugo pokojninsko dobo, ki se po določbah ZPIZ-2 ne šteje v pokojninsko dobo brez dokupa.

Kako je z obveznim zdravstvenim zavarovanjem

Zavarovanec je v času pred pridobitvijo pravice do pokojnine praviloma obvezno zdravstveno zavarovan še na podlagi zaposlitve, kot samozaposlena oseba ali na drugi podlagi. Osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki postanejo uživalci pokojnine, so na tej podlagi obvezno zdravstveno zavarovane. Zavod zanje vloži prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje in plačuje prispevke za to zavarovanje. Da ne bi prišlo do prekinitve obveznega zdravstvenega zavarovanja, je zahtevo za starostno ali predčasno pokojnino priporočljivo vložiti v mesecu pred predvideno izpolnitvijo pogojev.

Zahteva za starostno ali predčasno pokojnino

Prehod iz statusa zaposlenega v status uživalca pokojnine se začne s tem, da delodajalec zavarovancu izda akt o prenehanju delovnega razmerja in ga odjavi iz obveznega pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja (na obrazcu M2). V primeru, da gre za samozaposleno osebo, mora ta opraviti izbris iz Poslovnega registra Slovenije in vložiti odjavo iz zavarovanja (prav tako na obrazcu M2). Če tak zavarovanec razpolaga s kvalificiranim digitalnim potrdilom (brezplačno ga lahko pridobi na upravni enoti), odjavo iz zavarovanja lahko odda tudi preko portala e-VEM. Nato zavarovanec na obrazcu Zahteva za starostno ali predčasno pokojnino (ki je na razpolago na spletni strani zavoda na naslovu www.zpiz.si, na vseh zavodovih območnih enotah in izpostavah, pa tudi na spletni strani e-uprave na naslovu http://e-uprava.gov.si) na območni enoti ali izpostavi Zavoda vloži zahtevo za pridobitev pravice do starostne ali predčasne pokojnine.

Izpolnjenemu obrazcu je treba priložiti še:

 • delovno knjižico in morebitna druga dokazila (npr. odločbo o priznanju pokojninske dobe),
 • dokazilo o prenehanju obveznega zavarovanja (npr. sklep o prenehanju delovnega razmerja, samozaposleni potrdilo o izbrisu iz Poslovnega registra Slovenije, zavarovanci, prostovoljno vključeni v obvezno zavarovanje, obrazec M-2),
 • sporazum o uveljavljanju znižanja starostne meje za otroke (če zavarovanec vlaga zahtevo za starostno pokojnino po prej veljavnem zakonu – ZPIZ-1),potrdilo o regresu za letni dopust v letu uveljavljanja pravice do pokojnine (ali ga je prejel v celotnem znesku ali v sorazmernem delu oziroma ga ni prejel) in
 • dokazilo o morebitni zaposlitvi v tujini ali odločbo o morebitni upokojitvi v tujini.

Zahtevo zavarovanec lahko odda po pošti, osebno na katerikoli območni enoti zavoda, v primeru, da ima kvalificirano digitalno potrdilo, pa odda elektronsko vlogo preko sistema Moj eZPIZ, ki je dostopen na zavodovi spletni strani.

Kontakti za dodatne informacije

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana

Telefon.: 01/474 51 00; E-pošta: [email protected]

Uradne ure: ponedeljek in torek 8–12 in 13–15, sreda 8–12 in 13–17, petek 8–13

Območne enote in Izpostave Zavoda:

 • Območna enota Celje, Opekarniška c. 15c (Arena Petrol), 03/420 25 00, [email protected]
 • Izpostava Trbovlje, Gimnazijska cesta 21, 03/565 37 10
 • Območna enota Murska Sobota, Kocljeva 12d, 02/530 48 10, [email protected]
 • Območna enota Koper, Pristaniška ulica 12, 05/610 65 00, [email protected]
 • Območna enota Nova Gorica, Delpinova ulica 18b, 05/330 89 00, [email protected]
 • Območna enota Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13a, 04/280 95 50, [email protected]
 • Izpostava Jesenice, C. Maršala Tita 73, 04/581 32 00
 • Območna enota Novo mesto, Rozmanova 38, 07/338 15 50, [email protected]
 • Območna enota Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, 01/474 51 00, [email protected]
 • Območna enota Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 4, 02/821 66 10, [email protected]
 • Izpostava Velenje, Prešernova 7a, 03/898 49 10
 • Območna enota Maribor, Zagrebška cesta 84, 02/250 71 00, [email protected]
 • Izpostava Ptuj, Vinarski trg 8, 02/748 13 16

Alenka Triller

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Prijava na novice

Če želite prejemati naše občasne novice na svoj elektronski naslov, vas vabimo, da se s klikom na gumb in izpolnjeno prijavnico prijavite na novice.