Kaj urediti ob koncu zaposlitve

0
30702

japanese schoolgirls teen.useful reference https://www.nekdsex.com porn story

Pred upokojitvijo

Informativni izračun datuma upokojitve

Pred odločitvijo za uveljavitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine preverite, ali za uveljavitev te pravice izpolnjujete predpisane pogoje.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) zavarovancu, ki v koledarskem letu dopolni starost 58 let, po uradni dolžnosti posreduje informacijo o datumu izpolnitve in pričakovani višini njegove predčasne oziroma starostne pokojnine.

Treba je opozoriti, da zavod pri tem izračunu (z izjemo vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnitvijo 18. leta starosti) ne upošteva nekaterih drugih okoliščin, zaradi katerih se po določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) starostna meja za pridobitev pravice do starostne pokojnine lahko zniža (skrb za otroke, služenje vojaškega roka).

Glede na to je zaradi ugotovitve natančnejšega datuma izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine z upoštevanjem podlag za znižanje starostne meje in izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do predčasne pokojnine smiselno, da zavarovanec to preveri sam z uporabo novih elektronskih storitev zavoda, to sta splošni in osebni informativni pokojninski kalkulator, ali pa z vložitvijo vloge na zavodu. Splošni in osebni informativni pokojninski kalkulator sta podrobneje predstavljena v posebnem prispevku.

Zavarovanec pa lahko že nekaj mesecev pred pričakovano izpolnitvijo pogojev za upokojitev vloži zahtevo na obrazcu Zahteva za informacijo o predvidenem datumu izpolnitve pogojev za starostno ali predčasno pokojnino in višini pokojnine.

Obrazec je dostopen na spletni strani zavoda na naslovu www.zpiz.si ter na vseh zavodovih območnih enotah in izpostavah.

Izpolnjeni obrazec zavarovanec lahko odda po pošti, osebno na kateri koli območni enoti zavoda, če ima kvalificirano digitalno potrdilo, ga lahko odda preko sistema Moj eZPIZ, možna pa je tudi oddaja brez kvalificiranega digitalnega potrdila prek storitve eVloge za VSE.

Datum izpolnitve pogojev za starostno ali predčasno pokojnino je izračunan na podlagi razpoložljivih podatkov matične evidence zavarovancev ter na podlagi navedb in predloženih dokazil s strani zavarovanca, zato je le informativne narave.

Kdaj lahko uveljavljate pravico do starostne pokojnine

Pravica do starostne pokojnine je pogojena z dopolnitvijo določene starosti zavarovanca in določene dolžine pokojninske dobe, pokojninske dobe brez dokupa oziroma zavarovalne dobe. Pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine so po spolu izenačeni.

OPREDELITEV POJMOV

POKOJNINSKA DOBA BREZ DOKUPA:

 • obdobje obvezne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 •  obdobje prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje do 31. decembra 2012, če so bili za to obdobje plačani prispevki,
 • obdobje prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje po 1. januarju 2013, če se je oseba prostovoljno vključila v obvezno zavarovanje pred 31. decembrom 2012, vendar zgolj do prve prekinitve zavarovanja in pod pogojem, da so bili za to obdobje plačani prispevki,
 • dokupljena zavarovalna doba do 31. decembra 2012, če so bili za to obdobje plačani prispevki,
 • obdobja opravljanja kmetijske dejavnosti,
 • obdobja delovnega razmerja v tujini.

ZAVAROVALNA DOBA:

 • obdobje, ko je bil zavarovanec obvezno ali prostovoljno vključen v obvezno zavarovanje ter obdobja, za katera so bili plačani prispevki;

POKOJNINASKA DOBA

 • zavarovalna in posebna doba, glede na katero se ugotavljajo pogoji  za pridobitev pravice do pokojnine in glede na katero se določi odstotek za odmero pokojnine.

Moški in ženske lahko uveljavijo pravico do starostne pokojnine ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

STAROST

POKOJNINSKA DOBA

60 let

40 let pokojninske dobe brez dokupa

65 let

najmanj 15 let zavarovalne dobe

Pokojnina je možna tudi pri nižji starosti

Starostna meja za pridobitev pravice do starostne pokojnine se lahko v določenih primerih zniža, in sicer zaradi:

 • skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, ki ima državljanstvo Republike Slovenije, če ni z mednarodnim sporazumom drugače določeno; starostna meja se zniža za 6 mesecev za enega otroka, za 16 mesecev za dva otroka, za 26 mesecev za tri otroke, za 36 mesecev za štiri otroke in za 48 mesecev za pet ali več otrok,
 • služenja obveznega vojaškega roka za dve tretjini njegovega dejanskega trajanja,
 • vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti za ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta starosti,
 • dela na zdravju škodljivih delovnih mestih, na katerih se je zavarovancem štela zavarovalna doba s povečanjem (t. i. beneficirana doba) ali so bili do takega štetja upravičeni, ker so delali v poklicih, ki jih zaradi narave in teže dela po dopolnitvi določene starosti ni več mogoče uspešno opravljati, in
 • osebnih okoliščin, pogojenih z zdravstvenim stanjem, zaradi katerih so bile te osebe do 31. decembra 1999 upravičene do štetja zavarovalne dobe s povečanjem (zavarovancem z osebnimi okoliščinami – npr. slepim ali zavarovancem z najmanj 70 odstotno telesno okvaro, ki so bili v delovnem razmerju ali obvezno zavarovani na drugi podlagi, se je vsakih 12 mesecev, prebitih v zavarovanju, štelo za 15 mesecev zavarovalne dobe). Od 1. januarja 2000 dalje so te osebe upravičene do t. i. prištete dobe (za pridobitev in odmero pravic se jim prišteje ena četrtina dobe dejanskega zavarovanja).

ZPIZ-2 natančno določa pogoje za znižanje starostne meje za pridobitev pravice do pokojnine in spodnje meje možnega znižanja te starostne meje.

V primeru skrbi za otroke in služenja obveznega vojaškega roka morate znižanje uveljaviti sami, zaradi vstopa v obvezno zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti, zaradi štetja zavarovalne dobe s povečanjem in osebnih okoliščin pa se starostna meja zniža na podlagi razpoložljivih podatkov.

Kdaj lahko uporabljate pravico do predčasne pokojnine

Zavarovanci lahko uveljavijo pravico do predčasne pokojnine ob dopolnitvi 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe.

Starostna meja za pridobitev pravice do predčasne pokojnine se ne more znižati na nobeni od zgoraj navedenih podlag za znižanje.

Razlika med pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti in pogoji za uveljavitev pravice do predčasne pokojnine je torej v kvaliteti dopolnjene pokojninske dobe.

Pogoj za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti je 40 let dopolnjene pokojninske dobe brez dokupa, za pridobitev pravice do predčasne pokojnine pa 40 let pokojninske dobe. To pomeni, da vsebuje tudi dokupljeno dobo po 1. 1. 2013 ali drugo pokojninsko dobo, ki se po določbah ZPIZ-2 ne šteje v pokojninsko dobo brez dokupa.

Zahteva za starostno ali predčasno pokojnino

Prehod iz statusa zaposlenega v status uživalca pokojnine se začne s tem, da delodajalec zavarovancu izda akt o prenehanju delovnega razmerja in ga odjavi iz obveznega pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja (na obrazcu M2). Če gre za samozaposleno osebo, mora ta opraviti izbris iz Poslovnega registra Slovenije in vložiti odjavo iz zavarovanja (prav tako na obrazcu M2). Če tak zavarovanec razpolaga s kvalificiranim digitalnim potrdilom (brezplačno ga lahko pridobi na upravni enoti), lahko odjavo iz zavarovanja odda tudi preko portala e-VEM. Nato zavarovanec na obrazcu Zahteva za priznanje starostne ali predčasne pokojnine (ki je na razpolago na spletni strani zavoda na naslovu www.zpiz.si, na vseh  zavodovih območnih enotah in izpostavah, pa tudi na spletni strani e-uprave na naslovu http://e-uprava.gov.si) na območni enoti ali izpostavi zavoda vloži zahtevo za pridobitev pravice do starostne ali predčasne pokojnine.

Izpolnjenemu obrazcu je treba priložiti še:

 • delovno knjižico in morebitna druga dokazila (npr. odločbo o priznanju pokojninske dobe),
 • dokazilo o prenehanju obveznega zavarovanja (npr. sklep o prenehanju delovnega razmerja, samozaposleni potrdilo o izbrisu iz Poslovnega registra Slovenije, zavarovanci, prostovoljno vključeni v obvezno zavarovanje, obrazec M-2),
 • sporazum o uveljavljanju znižanja starostne meje za otroke (če zavarovanec vlaga zahtevo za starostno pokojnino po prej veljavnem zakonu – ZPIZ-1),
 • potrdilo o regresu za letni dopust v letu uveljavljanja pravice do pokojnine (ali ga je prejel v celotnem znesku ali v sorazmernem delu oziroma ga ni prejel) in
 • dokazilo o morebitni zaposlitvi v tujini ali odločbo o morebitni upokojitvi v tujini.  

Zahtevo zavarovanec lahko odda po pošti, osebno na kateri koli območni enoti zavoda, če ima kvalificirano digitalno potrdilo, lahko odda elektronsko vlogo preko sistema Moj eZPIZ, ki je dostopen na zavodovi spletni strani, brez uporabe kvalificiranega digitalnega potrdila pa lahko vlogo odda prek storitve eVloge za VSE.

Obvezno zdravstveno zavarovanje

Zavarovanec je v času pred pridobitvijo pravice do pokojnine praviloma obvezno zdravstveno zavarovan še na podlagi zaposlitve, kot samozaposlena oseba ali na drugi podlagi.

Osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki postanejo uživalci pokojnine, so na tej podlagi obvezno zdravstveno zavarovane.

Zavod zanje vloži prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje in plačuje prispevke za to zavarovanje.

Da ne bi prišlo do prekinitve obveznega zdravstvenega zavarovanja, je zahtevo za starostno ali predčasno pokojnino priporočljivo vložiti v mesecu pred predvideno izpolnitvijo pogojev.

Kontakti za dodatne informacije

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana

Spletna stran: www.zpiz.si

Telefon: +386 1 4745 100

E-naslov: informacije@zpiz.si

Po telefonu zavod nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v poslovnem času:

Ponedeljek, torek in četrtek 8-15

Sreda 8-17

Petek 8-13

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur:

Ponedeljek 8-12 in 13-15

Sreda 8-12 in 13-17

Petek 8-13

Kontaktni center

Informacije o bremenitvah prejemkov, ki vam jih nakazuje zavod: 01 4745 901

Druge informacije o nakazilih zavoda: 01 4745 902

Informacije o uveljavljanju pravic s področja pokojninskega zavarovanja: 01 4745 903

Informacije o uveljavljanju pravic s področja invalidskega zavarovanja: 01 4745 904

Informacije o uveljavljanju pravic s področja mednarodnega zavarovanja: 01 4745 905

Informacije v zvezi s posredovanjem podatkov na obrazcih i-REK in M4: 01 4745 906

Informacije glede obvestil o neobračunanih prispevkih: 01 4745 907

Informacije o obdobjih zavarovanja, osnovah in prispevkih: 01 4745 908

Pomoč pri uporabi elektronskih storitev eZPIZ in BiZPIZ: 01 4745 909

Druge informacije: 01 4745 910

Elektronska storitev Informacije o stanju zadeve: 01 4745 999

Elektronska storitev o zadnjih nakazilih zavoda: 01 4745 998 

Kontaktni center

 • Informacije o bremenitvah prejemkov, ki vam jih nakazuje zavod: 01 4745 901
 • Druge informacije o nakazilih zavoda: 01 4745 902
 • Informacije o uveljavljanju pravic s področja pokojninskega zavarovanja: 01 4745 903
 • Informacije o uveljavljanju pravic s področja invalidskega zavarovanja: 01 4745 904
 • Informacije o uveljavljanju pravic s področja mednarodnega zavarovanja: 01 4745 905
 • Informacije v zvezi s posredovanjem podatkov na obrazcih i-REK in M4: 01 4745 906
 • Informacije glede obvestil o neobračunanih prispevkih: 01 4745 907
 • Informacije o obdobjih zavarovanja, osnovah in prispevkih: 01 4745 908
 • Pomoč pri uporabi elektronskih storitev eZPIZ in BiZPIZ: 01 4745 909
 • Druge informacije: 01 4745 910
 • Elektronska storitev Informacije o stanju zadeve: 01 4745 999
 • Elektronska storitev o zadnjih nakazilih zavoda: 01 4745 998 

 

 

 

 

 

 

https://viet69hd.com/ voyeur hidden hotel escort video. female agent filming hardcore casting. fsiblog muscle god brendan.

Prijava na novice

Če želite prejemati naše občasne novice na svoj elektronski naslov, vas vabimo, da se s klikom na gumb in izpolnjeno prijavnico prijavite na novice.