Možnosti varstva za vaše starše 80+/90+

0
3176

japanese schoolgirls teen.useful reference https://www.nekdsex.com porn story

Dom za upokojence
Dom za upokojence

V Sloveniji je na področju dolgotrajne oskrbe ljudi zelo razvita oblika institucionalnega varstva, ki ga v okviru javne mreže izvajajo javni domovi in zasebni domovi s koncesijo, izven javne mreže pa še zasebni domovi z dovoljenjem za delo. Osnovna dejavnost domov je izvajanje socialno-varstvenih storitev z namestitvijo, namenjena je predvsem starejšim od 65 let, ki zaradi različnih razlogov, povezanih s starostjo ne morejo več živeti sami in potrebujejo pomoč za to usposobljenega osebja. Obstajajo tudi druge oblike socialno-varstvenih storitev, na primer pomoč in oskrbo na domu, dnevno varstvo, socialni servis (pomoč pri opravilih) idr.

Pomoč na domu

Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči (hišna opravila) in podpore, ki se prilagodi potrebam posameznika.

Dnevno varstvo

Dnevno varstvo ali varstvo ponoči je namenjeno posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne, stacionarne oskrbe in lahko živijo doma, a potrebujejo pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja le za določeno število ur dnevno ali ponoči. Osnovni kriterij za vključitev oseb v dnevno varstvo je, da se uporabniki dnevno vračajo domov.

Dom za starejše občane

Pogovorno tudi dom za upokojence. Po zakonu je do storitev v domu upravičen državljan Republike Slovenije, ki ima v Sloveniji stalno prebivališče, in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje. Vsak dom posebej pa določa podrobnejše pogoje. Storitve v domovih obsegajo:

  • osnovno oskrbo (bivanje v eno-, dvo- ali večposteljnih sobah, organizirano prehrano, vzdrževanje prostorov in perila, tehnično oskrbo in prevoz),
  • socialno oskrbo (naloge, povezane z vsebinami socialne preventive, terapije in vodenja stanovalcev ter nalog varstva (kot npr. nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene, vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in orientaciji), s sprejemi, premestitvami in odpusti, individualnimi programi, ohranjanjem in razvijanjem socialnih stikov ter organizacijo prostočasnih dejavnosti) in
  • zdravstvene storitve (zdravstveno nego, rehabilitacijo in osnovno zdravstveno pomoč, ki jo v domovih izvajajo zdravstveni domovi ali zasebni zdravniki).

Poleg osnovnih storitev lahko dom zagotavlja tudi dodatne storitve, kot so pomoč na domu, dnevno varstvo, oskrbne in zdravstvene storitve za stanovalce oskrbovanih stanovanj, storitve socialnega servisa, začasne namestitve, izposoja pripomočkov za nego, dostava hrane na dom, pranje perila za zunanje uporabnike, usposabljanja za starejše in svojce. Vse več domov pa ima posebne enote ali oddelke, namenjene osebam z demenco.

Oskrbovana stanovanja

Storitev institucionalnega varstva je lahko zagotovljena tudi v oskrbovanem stanovanju. Ta storitev je namenjena ljudem, ki se sami ne morejo več v celoti oskrbovati ali negovati, kljub temu pa še vedno lahko živijo razmeroma samostojno življenje z večjo ali manjšo pomočjo strokovnega osebja. Institucionalno varstvo v oskrbovanem stanovanju obsega osnovno in socialno oskrbo, zdravstveno varstvo in nego, zagotovljena mora biti nujna telefonska pomoč 24 ur na dan.

Cena oskrbovanih stanovanj (lastniška) je odvisna od cene najema ali nakupa in od cene oskrbe oziroma od potreb in želja posameznika, ki jih potrebuje.

Vloga za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo

Vlogo lahko starši ali pa vi v njihovem imenu oddate na več ustanov institucionalnega varstva (obrazci na www.ssz-slo.si/oddaja-prosnje) po pošti, elektronsko ali osebno. Dokazila, ki se jih priloži, so:

  • zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju (staro največ mesec dni),
  • izjava o (do)plačilu storitev s strani tretje osebe, če bo storitev (do)plačevala tudi tretja oseba,
  • odločba pristojnega organa oz. izvedensko mnenje pristojne komisije, izdano v postopku uveljavljanja pravic po drugih predpisih (v primeru prošnje za sprejem oz. premestitev v posebni socialni varstveni zavod, kombinirani socialnovarstveni zavod, varstveno-delovni center ali v zavod za usposabljanje),
  • pooblastilo oziroma odločbo o postavitvi zakonitega zastopnika, če prošnjo za prejem oz. premestitev vlaga zakoniti zastopnik ali pooblaščenec vlagatelja.

https://viet69hd.com/ voyeur hidden hotel escort video. female agent filming hardcore casting. fsiblog muscle god brendan.

Prijava na novice

Če želite prejemati naše občasne novice na svoj elektronski naslov, vas vabimo, da se s klikom na gumb in izpolnjeno prijavnico prijavite na novice.