DomaOsebne financePogodbene oblike dela za dodaten zaslužek

Pogodbene oblike dela za dodaten zaslužek

Z delodajalcem sklenite pogodbo za začasno in občasno delo

Temelj opravljanja začasnega in občasnega dela je pogodba, ki jo sklenete z delodajalcem. Vsebovati mora podatke o pogodbenih strankah, vrsto in obdobje opravljanja dela, predvideno število ur, urno postavko, datum sklenitve in predviden skupen znesek dohodka. Takšna pogodba je rešitev v primerih, v katerih opravljanje dela preko pogodb civilnega prava ni dopustno zaradi prisotnosti elementov delovnega razmerja (ti so podani v primeru, ko se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca ter v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca – 4. člen ZDR-1).

Začasno in občasno delo lahko opravljajo osebe s statusom upokojenca, razen tistih, ki prejemajo delno starostno ali delno predčasno pokojnino, saj so še delovno aktivni. Hkrati je možno opravljati delo tako po pogodbi o začasnem ali občasnem delu kot po avtorski / podjemni pogodbi. Za iskanje dela ni posrednikov.

Bistvena razlika med pogodbo o začasnem ali občasnem delu ter avtorsko/podjemno pogodbo je v tem, da delo po takšni pogodbi lahko vsebuje tudi elemente delovnega razmerja. Pri začasnem in občasnem delu se uporabljajo nekatere določbe zakona, ki ureja delovna razmerja (uporaba pravil ZDR-1 o odmorih, počitkih, delovnem času, odškodninski odgovornosti, o prepovedi diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu, enake obravnave glede na spol). Upoštevati je treba tudi pravila o varnosti in zdravju pri delu.

Dodaten dohodek iz te oblike dela ne vpliva na višino vaše pokojnine. Pride pa do spremembe pri plačilu dohodnine, saj se vaš dohodek šteje kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. Davčna osnova je prejet dohodek, vključno z morebitnimi povračili stroškov in bonitetami, ki je zmanjšan za prispevek za socialno varnost in normirane stroške v višini 10 %. Akontacija dohodnine se od dohodka izračuna in plača od davčne osnove po stopnji 25 %.

7 pravil, ki jih morate poznati za opravljanje začasnega in občasnega dela:

  • minimalna urna postavka je 6,92 bruto (in velja od 1. marca 2023 do 29. februarja 2024), najvišji skupni dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo v koledarskem letu 2023 pa ne sme preseči 10.346,52 € bruto:  

delate lahko največ 60 ur na mesec, največ trikrat v koledarskem letu pa tudi do 90 ur v koledarskem mesecu (seštevek ur opravljenega začasnega in občasnega dela v koledarskem letu ne sme preseči 720 ur),

  • neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati v naslednji koledarski mesec,
  • delate lahko pri več delodajalcih hkrati, vendar skupaj ne smete preseči zgornjih omejitev,
  • delodajalec mora za upravičenca voditi dnevno evidenco prihoda in odhoda ter število dejansko opravljenih ur dela,
  • od prejemkov iz naslova opravljanja začasnega ali občasnega dela delodajalci obračunajo in plačajo dajatev v višini 25 %,
  • delodajalec vam mora izplačati dohodek najkasneje do 18. dne v naslednjem mesecu,  za vas mora v svoje breme obračunati in plačati prispevek za posebne primere zavarovanja po ZPIZ-2 (8,85 %) in pavšalni prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (za leto 2023 je določen v višini 6,07 €), v breme seniorja pa prispevek za zdravstveno zavarovanje po ZZVZZ (6,36 %).

Vse spremembe, ki vplivajo na izplačilo pokojnine (opravljanje dejavnosti, ustanovitev d. o. o.), morate sporočiti Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki bo odločal o vključitvi v obvezno zavarovanje in o sorazmernem izplačilu pokojnine.

Začeti z osebnim dopolnilnim delom

Osebno dopolnilno delo vključuje:

  1. A: pomoč v gospodinjstvu in njim podobna dela (npr. občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja, občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim ali invalidom na domu), druga manjša dela (npr. občasne inštrukcije, občasno prevajanje ali lektoriranje, občasno izvajanje umetniških vsebin ob zasebnih dogodkih, občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali),
  2. B: izdelovanje in prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti, izdelovanje in prodaja drugih izdelkov (na primer: izdelkov, ki niso namenjeni zaužitju in ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih, jih popravljati in prodajati),nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč v njihovi osnovni obliki ter mletje žita ter žganje apna in oglja na tradicionalen način in prodaja.

Za začetek takšnega dela je potrebno urediti:

  • priglasitev na AJPES-u (lahko preko njihovega spletnega portala ali osebno na upravni enoti, ki za posameznika prek spletnega portala opravi priglasitev). Enako velja tudi, ko osebno dopolnilno delo prenehate opravljati (opustitev),
  • pridobiti morate vrednotnico – v primeru del, ki se opravljajo za znane naročnike – dela pod točko A (storitve), mora vrednotnico kupiti naročnik. Dela v skupini A se ne smejo opravljati za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo. Za dela pod točko B si mora vrednotnico kupiti zavarovanec oziroma izvajalec sam. Vrednotnica velja za koledarski mesec, preko spletnega portala eUprava (digitalno potrdilo) ali na upravni enoti, ki za posameznika vloži zahtevek prek spletnega portala. Na podlagi Odredbe o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo znaša višina vrednotnice za osebno dopolnilno delo od 1. aprila 2021 dalje 10,81 €. Višina prispevkov za osebno dopolnilno delo na posamezno vrednotnico za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znaša 8,41 €, za zdravstveno zavarovanje pa 2,40 €.

Za vsako opravljeno delo oziroma prodan izdelek morate izdati račun v najmanj dveh izvodih. Podatke o izdanih računih vključite v Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela, ki ga po preteku polletnega obdobja (najpozneje do 10. julija oziroma 10. januarja) dostavite finančni upravi. Prav tako morate FURS-u mesečno napovedati dohodke za odmero akontacije dohodnine.

Poleg 10 % normiranih odhodkov lahko izvajalec osebnega dopolnilnega dela uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in nočitev v zvezi z opravljanjem dela. Akontacija dohodnine od dohodka se izračuna in plača po stopnji 25 %, enako kot dohodek drugega pogodbenega razmerja.

V posameznem polletju koledarskega leta skupen prihodek osebnega dopolnilnega dela ne sme preseči treh povprečnih mesečnih neto plač iz prejšnjega leta v državi, kar je 3.625,95 €. V primeru, da opravljate dejavnost ali delo, ki  ni vpisano ali ga nimate ustrezno priglašenega, vas lahko doleti globa od 1.000 do 7.000 €.

Skleniti avtorsko ali podjemno pogodbo

Avtorska in podjemna pogodba sta pogodbi civilnega prava, ki ju sklenete v primeru, da se dogovorite s podjemnikom za opravljanje točno opredeljenega dela oziroma storitve. V primeru obeh pogodb prihodek ne vpliva na višino izplačane pokojnine.

V primeru, da obstajajo elementi delovnega razmerja skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih, se delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava, razen v primerih, ki jih določa zakon. Za delovno razmerje gre v primeru, ko se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.

Ni vam treba obvestiti ZPIZ-a, da ste sklenili pogodbo. Delodajalec plača prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 8,85 % od dohodka, prav tako prispevek za poškodbe pri delu v višini 0,53 % od dohodka in posebni davek na določene prejemke 25 % od dohodka. Delavec plača prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 6,36 % od dohodka. Od dohodka znižanega za prispevke delavca in 10 % normirane stroške se odvede tudi 25 % akontacije dohodnine.

AVTORSKA POGODBA: lahko jo sklenete z delodajalcem v primeru, ko boste zanj opravljali določeno intelektualno storitev (rezultat dela je avtorsko delo) s področja umetnosti, književnosti ali znanosti.

PODJEMNA POGODBA: se sklene v primeru neavtorskega dela; na primer enkratna ali obrtniška dela.

V primeru dela po pogodbah civilnega prava se morate vključiti le v posebne primere zavarovanja. Izplačevalec dohodka (naročnik) je zavezan za plačilo prispevkov za posebne primere zavarovanja po ZPIZ-2 v višini 8,85 %.V primeru dela po pogodbah civilnega prava se morate vključiti le v posebne primere zavarovanja. Izplačevalec dohodka (naročnik) je zavezan za plačilo prispevkov za posebne primere zavarovanja po ZPIZ-2 v višini 8,85 %.

Primerjava različnih oblik dela

VRSTA DELA

Začasno/občasno delo

Osebno dopolnilno delo

Avtorska pogodba

Podjemna pogodba

Bruto znesek pogodbe (v €)

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Vsi prispevki iz bruta

63,60

 

63,60

63,60

Akontacija dohodnine (v €)

209,10

225,00

209,10

209,10

Neto dohodek (v €)

727,30

775,00

727,30

727,30

Strošek delodajalca (v €)

1.343,96

1.000,00

1.093,80

1.343,80

Dajatve skupaj (v €)

616,66

225,00

366,50

616,50

Prejemanje pokojnine (da/ne)

Da, dohodek ne vpliva na višino pokojnine

Da, dohodek ne vpliva na višino pokojnine

Da, dohodek ne vpliva na višino pokojnine

Da, dohodek ne vpliva na višino pokojnine

Viri: www.data.si,  www.uradni-list.si, www.fu.gov.si, www.evem.gov.si, www.gov.si/ drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/, www.zpiz.si.

ZADNJI ČLANKI

Statistika porok 2023

V Sloveniji, kot v mnogih drugih kulturah po svetu, je poroka praznik ljubezni, enotnosti...

Pomen zavarovanj v zrelih letih: Kako izbrati pravo zavarovanje

Pomen zavarovanj v zrelih letih je da zagotavljajo finančno varnost in miren prehod v...

Potovanja za seniorje 2024

Dragi seniorji, življenje je polno neštetih priložnosti za raziskovanje, učenje in uživanje, ne glede...

Kampiranje po upokojitvi

Kampiranje je že dolgo priljubljena oblika preživljanja prostega časa, ki ljudem vseh starosti omogoča...

VEČ ČLANKOV AVTORJA

Ni prepozno, da se podate v podjetniške vode

REGISTRACIJA S. P. poteka v 3. korakih. Opravite jo lahko fizično na točkah VEM ali elektronsko.

DRUGE ZANIMIVOSTI

Seniorji, zaslužite si ugodnosti

V zreli dobi izkoristite vse ugodnosti, ki so vam na dosegu roke.  

Združljivost pokojnine in dodatnega zaslužka

Združljivost pokojnine in dodatnega zaslužka: Sorazmerni del pokojnine se začne izplačevati od prvega dne naslednjega meseca po spremembi obsega dela oziroma opravljanja dejavnosti.

Čustveni odmik od financ v zreli dobi

Finance: Kadar je možno vnaprej predvideti, da se bo prihodek zmanjšal, se je s tem lažje soočiti.

Ni prepozno, da se podate v podjetniške vode

REGISTRACIJA S. P. poteka v 3. korakih. Opravite jo lahko fizično na točkah VEM ali elektronsko.

Delitev premoženja za čas življenja

Posameznik se lahko že za čas življenja, odloči za delitev in razpolaganje s svojim premoženjem...
WordPress Ads