Pravice iz javnih sredstev za seniorje

0
5263
Dodatek za seniorje
Dodatek za seniorje

Zbrali smo pravice iz javnih sredstev, ki jih seniorji zase in svoje družinske člane lahko uveljavljate pri krajevno pristojnem Centru za socialno delo (CSD), zadnji dve pa spadata pod okrilje ZPIZ-a. Za uveljavitev pravic je potrebno oddati pisno vlogo in izpolnjevati z zakonom določene pogoje. Za pridobitev vlog in dodatnih informacij se obrnite na CSD.

Denarna socialna pomoč

Za pomoč lahko zaprosite, če vaš prihodek ne presega osnovnega zneska minimalnega dohodka (od 1. 6. 2018 do 31.12.2018 je meja za prvo samsko osebo 385,05 €, od 1.1.2019 dalje pa 331,26 €) in izpolnjujete tudi ostale pogoje, ki so določeni z zakonom: bivate v RS, nimate dovolj sredstev za preživetje, prihrankov in premoženja, ki bi omogočili vaše preživetje in aktivno rešujete svojo socialno problematiko. Prejmete jo za določen čas treh ali šestih mesecev, starejše osebe pa pod določenimi pogoji tudi za 1 leto.

Pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenega zavarovanja

CSD odloča o pravici po uradni dolžnosti ob vložitvi vloge za denarno socialno pomoč, razen, če vlagatelj izrecno izjavi, da te pravice ne želi. CSD obvesti o priznanju pravice ZZZS in zavarovalnico, pri kateri ima oseba sklenjeno prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Upravičencu pravice  pripadajo od prvega dne naslednjega meseca po mesecu vložitve vloge.

Varstveni dodatek

Do varstvenega dodatka ste upravičeni, če izpolnjujete zakonsko določene pogoje (starost, državljanstvo …) in vaš mesečni dohodek ni višji od 556,02 €. Pri izračunu se ne upoštevajo prihranki do 2.500 € samske osebe oziroma 3.500 € pri družini. Pri ugotavljanju upravičenosti do varstvenega dodatka se med drugim (dohodki in premoženje) preverja tudi, ali si vlagatelj lahko zagotovi preživetje s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati (npr. polnoletni otroci).

Izredna denarna socialna pomoč

Zanjo lahko zaprosite, če z lastnimi prihodki ne morete kriti izrednih stroškov preživljanja (naravne nesreče, bolezen) oziroma, če se znajdete v položaju materialne ogroženosti. Dodeli se v obliki enkratnega zneska ali za obdobje od 3 do 6 mesecev. Samska oseba na mesec prejme največ 385,05 € oziroma dvakratnik v koledarskem letu za npr. poračun elektrike, nakup pralnega stroja, štedilnika, drv (ogrevanje) in podobno (ne za poplačilo dolgov).

Izredno denarno pomoč morate porabiti v roku 30 dni od prejetja, v 45 dneh od prejetja pa morate predložiti dokazilo o  porabi. Če tega ne storite ali se izkaže, da sredstev niste porabili namensko, v naslednjih 14 mesecih niste upravičeni do izredne denarne pomoči.

Subvencija najemnine

Pri določanju višine subvencije najemnine se upošteva mesečna najemnina. Upošteva se dejanska velikost stanovanja, vendar ne večja kot znaša primerna velikost glede na število oseb. Najemniku stanovanja, ki je upravičen do subvencionirane najemnine, se subvencija določi v višini razlike med neprofitno najemnino in ugotovljenim dohodkom, zmanjšanim za minimalni dohodek in za 30 % ugotovljenega dohodka. Subvencija se določi največ v višini 80 % neprofitne najemnine in se dodeli  za dobo enega leta.

Pogrebnina in posmrtnina

Vlagatelj, ki je družinski član umrle osebe, lahko zaprosi za pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnino) in za enkratno izredno denarno socialno pomoč (posmrtnino). Vlagatelj mora biti na dan smrti upravičen do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali njegov dohodek ne sme presegati zakonsko določenega cenzusa, odvisnega od števila družinskih člankov (samska oseba 617,00 €, družina 925,00 €). Pogrebnina znaša 770,10 € posmrtnina pa 385,05 €.

Socialno ogroženi seniorji lahko zaprosite tudi za oprostitev plačevanja RTV prispevka in za materialno pomoč  na lokalnih centrih Karitas in Rdeči križ.

Letni dodatek (vlogo oddate na ZPIZ)

Poleg nekaterih uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja so do letnega dodatka kot enkratnega letnega prejemka upravičeni tudi uživalci starostne, predčasne, invalidske, vdovske, družinske, delne pokojnine in sorazmernega dela pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pri uživalcih pokojnine je znesek pripadajočega letnega dodatka odvisen od višine pokojnine. Pri ugotavljanju pripadajočega zneska letnega dodatka se poleg zneska pokojnine iz meseca izplačila letnega dodatka upošteva tudi del vdovske pokojnine, pri družinski pokojnini tudi znesek družinske pokojnine po drugem roditelju, poleg tega pa tudi znesek pokojnine, prejet od tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

V letu 2018 je bil uživalcem pokojnine letni dodatek izplačan v petih različnih zneskih, odvisnih od višine pokojnine:

višina pokojnine (v €)višina letnega dodatka (v €)
do 450410
od 450,01 do 550270
od 550,01 do 650210
od 650,01 do 780160
nad 780,01100

Večini uživalcev pokojnin je bil letni dodatek v letu 2018 izplačan konec meseca julija, skupaj z izplačilom julijske pokojnine. Število različnih zneskov letnega dodatka in njihova višina za leto 2019 še nista znana, v koalicijskem sporazumu je zapisano, naj bi se letni dodatek za leto 2019 določil v dveh različnih zneskih glede na višino pokojnine.

Dodatek za pomoč in postrežbo (določa ZPIZ)

Uživalci starostne, predčasne, invalidske, vdovske ali družinske pokojnine, ki jim je za opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujna stalna pomoč in postrežba drugega, so pod pogoji, določenimi v zakonu, upravičeni do dodatka za pomoč in postrežbo. Izvedensko mnenje o potrebi po pomoči in postrežbi poda izvedenski organ Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (invalidska komisija oziroma izvedenec – zdravnik posameznik). Postopek za uveljavljanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo se začne na predlog zavarovančevega osebnega zdravnika, lahko ga začne tudi uživalec pokojnine.

Dodatek za pomoč in postrežbo:
• upravičencev, ki jim je stalna pomoč in postrežba nujna za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ter slepih in nepokretnih oseb trenutno znaša 292,11 €,
• upravičencev, ki jim je stalna pomoč in postrežba nujna za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb ter slabovidnih oseb znaša 146,06 €,
• uživalca pokojnine, ki potrebuje 24-urni nadzor svojcev (laična pomoč) in obvezno strokovno pomoč (najmanj zdravstveni tehnik) za stalno izvajanje zdravstvene nege, znaša 418,88 €. Dodatek za pomoč in postrežbo se upravičencu ne izplačuje za obdobje, ki ga je preživel v bolnišnici ali drugem stacionarnem zavodu, in sicer za čas nad šest mesecev takšne oskrbe. Prav tako se dodatek za pomoč in postrežbo ne izplačuje v času, ko upravičenec stalno prebiva v tujini.

Prijava na novice

Če želite prejemati naše občasne novice na svoj elektronski naslov, vas vabimo, da se s klikom na gumb in izpolnjeno prijavnico prijavite na novice.