Pravice iz javnih sredstev za seniorje

0
13204
Dodatek za seniorje
Dodatek za seniorje

Zbrali smo pravice iz javnih sredstev, ki jih seniorji zase in svoje družinske člane lahko uveljavljate pri krajevno pristojnem Centru za socialno delo (CSD), zadnji dve pa spadata pod okrilje ZPIZ-a. Za uveljavitev pravic je treba oddati pisno vlogo in izpolnjevati z zakonom določene pogoje. Za pridobitev vlog in dodatnih informacij se obrnite na CSD in ZPIZ.

1. Denarna socialna pomoč

Za pomoč lahko zaprosite, če vaš prihodek ne presega osnovnega zneska minimalnega dohodka (od 1. 8. 2019 402,18 €) in izpolnjujete tudi ostale pogoje, ki so določeni z zakonom: bivate v RS, nimate dovolj sredstev za preživetje, prihrankov in premoženja, ki bi omogočili vaše preživetje in aktivno rešujete svojo socialno problematiko. Prejmete jo za določen čas 3 ali 6 mesecev, starejše osebe pod določenimi pogoji tudi za 1 leto.

2. Pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenega zavarovanja

CSD odloča o pravici po uradni dolžnosti ob vložitvi vloge za denarno socialno pomoč, razen, če vlagatelj izrecno izjavi, da te pravice ne želi. CSD obvesti o priznanju pravice ZZZS in zavarovalnico, pri kateri ima oseba sklenjeno prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Upravičencu pravice pripadajo od prvega dne naslednjega meseca po mesecu vložitve vloge.

3. Varstveni dodatek

Do varstvenega dodatka ste upravičeni, če izpolnjujete zakonsko določene pogoje (starost, državljanstvo) in vaš mesečni dohodek ni višji od 591,20 €. Pri izračunu niso upoštevani prihranki do 2.500 € samske osebe oziroma 3.500 € pri družini. Pri ugotavljanju upravičenosti do varstvenega dodatka se med drugim (dohodki in premoženje) preverja tudi, ali si vlagatelj lahko zagotovi preživetje s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati (npr. polnoletni otroci).  

4. Izredna denarna socialna pomoč

Zanjo lahko zaprosite, če z lastnimi prihodki ne morete kriti izrednih stroškov preživljanja (naravne nesreče, bolezen), oziroma, če se znajdete v položaju materialne ogroženosti. Dodeljena je obliki enkratnega zneska ali za obdobje od 3 do 6 mesecev. Samska oseba na mesec prejme največ 402,18 € oziroma dvakratnik v koledarskem letu za npr. poračun elektrike, nakup pralnega stroja, štedilnika, drv (ogrevanje) in podobno (ne za poplačilo dolgov). 

Izredno denarno pomoč morate porabiti v roku 30 dni od prejetja, v 45 dneh od prejetja morate predložiti dokazilo o porabi. Če tega ne storite ali se izkaže, da sredstev niste porabili namensko, v naslednjih 14 mesecih niste upravičeni do izredne denarne pomoči.

5. Subvencija najemnine

Vlagatelj, ki je družinski član umrle osebe, lahko zaprosi za pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnino) in za enkratno izredno denarno socialno pomoč (posmrtnino). Vlagatelj mora biti na dan smrti upravičen do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali njegov dohodek ne sme presegati zakonsko določenega cenzusa, odvisnega od števila družinskih člankov (samska oseba za posmrtnino 577,34 €, samska oseba za pogrebnino 617,00 €, družina za pogrebnino 925,00 €). Pogrebnina znaša 785,50 €, posmrtnina 392,75 €.

Socialno ogroženi seniorji lahko zaprosite tudi za oprostitev plačevanja RTV prispevka in za materialno pomoč na lokalnih centrih Karitas in Rdeči križ.

6. Pogrebnina in posmrtnina

Vlagatelj, ki je družinski član umrle osebe, lahko zaprosi za pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnino) in za enkratno izredno denarno socialno pomoč (posmrtnino). Vlagatelj mora biti na dan smrti upravičen do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali njegov dohodek ne sme presegati zakonsko določenega cenzusa, odvisnega od števila družinskih člankov (samska oseba 617,00 €, družina 925,00 €). Pogrebnina znaša 770,10 € posmrtnina pa 385,05 €.

Socialno ogroženi seniorji lahko zaprosite tudi za oprostitev plačevanja RTV prispevka in za materialno pomoč  na lokalnih centrih Karitas in Rdeči križ.

7. Letni dodatek (vlogo oddate na ZPIZ)

Poleg nekaterih uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja so do letnega dodatka, kot enkratnega letnega prejemka, upravičeni tudi uživalci starostne, predčasne, invalidske, vdovske, družinske, delne pokojnine in sorazmernega dela pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pri uživalcih pokojnine je znesek pripadajočega letnega dodatka odvisen od višine pokojnine. Pri ugotavljanju pripadajočega zneska letnega dodatka je poleg zneska pokojnine iz meseca izplačila letnega dodatka upoštevan tudi del vdovske pokojnine, pri družinski pokojnini tudi znesek družinske pokojnine po drugem roditelju, poleg tega pa tudi znesek pokojnine, prejet od tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

V letu 2019 je bil uživalcem pokojnine letni dodatek izplačan v petih različnih zneskih, odvisnih od višine pokojnine:

višina pokojnine (v €)višina letnega dodatka (v €)
do 470,00437,00
od 470,01 do 570297,00
od 570,01 do 670237,00
od 670,01 do 810187,00
nad 810,01127,00

Večini uživalcev pokojnin je bil letni dodatek v letu 2019 izplačan konec meseca julija, skupaj z izplačilom julijske pokojnine. Število različnih zneskov letnega dodatka in njihova višina za leto 2020 še nista znana, upoštevajoč predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 pa naj bi se letni dodatek v letu 2020 določil v petih različnih zneskih glede na višino pokojnine in naj bi bil izplačan skupaj z izplačilom junijske pokojnine.

V letu 2019 je bil uživalcem pokojnine letni dodatek izplačan v 5 različnih zneskih, odvisnih od višine pokojnine.

8. Dodatek za pomoč in postrežbo (določa ZPIZ)

Uživalci starostne, predčasne, invalidske, vdovske ali družinske pokojnine, ki jim je za opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujna stalna pomoč in postrežba drugega, so pod pogoji, določenimi v zakonu, upravičeni do dodatka za pomoč in postrežbo. Izvedensko mnenje o potrebi po pomoči in postrežbi poda izvedenski organ Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (invalidska komisija oziroma izvedenec – zdravnik posameznik). Postopek za uveljavljanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo se začne na predlog zavarovančevega osebnega zdravnika, lahko pa ga začne tudi uživalec pokojnine.

Dodatek za pomoč in postrežbo:

  • upravičencev, ki jim je stalna pomoč in postrežba nujna za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ter slepih in nepokretnih oseb trenutno znaša 300,00 €,
  • upravičencev, ki jim je stalna pomoč in postrežba nujna za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb ter slabovidnih oseb znaša 150,00 €,
  • uživalca pokojnine, ki potrebuje 24-urni nadzor svojcev (laična pomoč) in obvezno strokovno pomoč (najmanj zdravstveni tehnik) za stalno izvajanje zdravstvene nege, znaša 430,19 €.

Dodatek za pomoč in postrežbo upravičencu ni izplačan za obdobje, ki ga je preživel v bolnišnici ali drugem stacionarnem zavodu, in sicer za čas nad 6 mesecev takšne oskrbe. Prav tako dodatek za pomoč in postrežbo ni izplačan v času, ko upravičenec stalno prebiva v tujini.

Alenka Šantavec

Alenka Šantavec

Center za socialno delo Maribor, Enota Ruše

Prijava na novice

Če želite prejemati naše občasne novice na svoj elektronski naslov, vas vabimo, da se s klikom na gumb in izpolnjeno prijavnico prijavite na novice.