Pravice iz javnih sredstev za seniorje

0
31147

japanese schoolgirls teen.useful reference https://www.nekdsex.com porn story

Dodatek za seniorje
Dodatek za seniorje

Zbrali smo pravice iz javnih sredstev, ki jih seniorji zase in svoje družinske člane lahko uveljavljate pri krajevno pristojnem Centru za socialno delo (CSD). Za uveljavitev pravic je treba oddati pisno vlogo in izpolnjevati z zakonom določene pogoje. Za pridobitev vlog in dodatnih informacij se obrnite na CSD.

Denarna socialna pomoč

Za pomoč lahko zaprosite, če vaš prihodek ne presega osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki znaša 402,18 EUR in izpolnjujete tudi ostale pogoje, ki so določeni z zakonom: bivate v RS, nimate dovolj sredstev za preživetje, prihrankov in premoženja, ki bi omogočili vaše preživetje in aktivno rešujete svojo socialno problematiko. Prejmete jo za določen čas do šestih mesecev, za 1 leto (v primeru, ko zaradi starosti nad 63 let ženske in nad 65 let  moški, bolezni, invalidnosti ali drugih okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja upravičenca) ali trajno (upravičencu, ki se šteje kot trajno nezaposljiv ali trajno nezmožen za delo ali ki je nezaposlen in starejši od 63 let za ženske in od 65 let za moške ter je brez premoženja, ki se upošteva po zakonu, ali je v institucionalnem varstvu in tudi njegovi družinski člani izpolnjujejo  naštete pogoje, se dodeli trajna denarna socialna pomoč).

Pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenega zavarovanja

CSD odloča o pravici po uradni dolžnosti ob vložitvi vloge za denarno socialno pomoč, razen, če vlagatelj izrecno izjavi, da te pravice ne želi. CSD obvesti o priznanju pravice ZZZS in zavarovalnico, pri kateri ima oseba sklenjeno prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Upravičencu pravice pripadajo od prvega dne naslednjega meseca po mesecu vložitve vloge.

Varstveni dodatek

Do varstvenega dodatka ste upravičeni, če izpolnjujete zakonsko določene pogoje (starost, državljanstvo …) in vaš mesečni dohodek ni višji od 591,20 €. Pri izračunu se ne upoštevajo prihranki do 2.500 € samske osebe oziroma 3.500 € pri družini. Pri ugotavljanju upravičenosti do varstvenega dodatka se med drugim (dohodki in premoženje) preverja tudi, ali si vlagatelj lahko zagotovi preživetje s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati (npr. polnoletni otroci).  

Izredna denarna socialna pomoč

Zanjo lahko zaprosite, če z lastnimi prihodki ne morete kriti izrednih stroškov preživljanja (naravne nesreče, bolezen) oziroma, če se znajdete v položaju materialne ogroženosti. Dodeli se v obliki enkratnega zneska ali za obdobje od 3 do 6 mesecev. Samska oseba na mesec prejme največ 402,18 € oziroma dvakratnik v koledarskem letu za npr. poračun elektrike, nakup pralnega stroja, štedilnika, drv (ogrevanje) in podobno (ne za poplačilo dolgov). 

Izredno denarno pomoč morate porabiti v roku 30 dni od prejetja, v 45 dneh od prejetja morate predložiti dokazilo o porabi. Če tega ne storite ali se izkaže, da sredstev niste porabili namensko, v naslednjih 14 mesecih niste upravičeni do izredne denarne pomoči.

Subvencija najemnine

Pri določanju višine subvencije najemnine se upošteva mesečna najemnina. Upošteva se dejanska velikost stanovanja, vendar ne večja kot znaša primerna velikost glede na število oseb. Najemniku stanovanja, ki je upravičen do subvencionirane najemnine, se subvencija določi v višini razlike med neprofitno najemnino in ugotovljenim dohodkom, zmanjšanim za minimalni dohodek in za 30 % ugotovljenega dohodka. Subvencija se določi največ v višini 80 % neprofitne najemnine in se dodeli za dobo enega leta.

Pogrebnina in posmrtnina

Vlagatelj, ki je družinski član umrle osebe, lahko zaprosi za pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnino) in za enkratno izredno denarno socialno pomoč (posmrtnino). Vlagatelj mora biti na dan smrti upravičen do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali njegov dohodek ne sme presegati zakonsko določenega cenzusa, odvisnega od števila družinskih člankov (samska oseba 617,00 €, družina 925,00 €). Pogrebnina znaša 804,36 €, posmrtnina 402,18 €.

Socialno ogroženi seniorji lahko zaprosite tudi za oprostitev plačevanja RTV prispevka in za materialno pomoč na lokalnih centrih Karitas in Rdeči križ.

https://viet69hd.com/ voyeur hidden hotel escort video. female agent filming hardcore casting. fsiblog muscle god brendan.

Alenka Šantavec

Alenka Šantavec

Center za socialno delo Maribor, Enota Ruše

Prijava na novice

Če želite prejemati naše občasne novice na svoj elektronski naslov, vas vabimo, da se s klikom na gumb in izpolnjeno prijavnico prijavite na novice.