DomaZrela letaPravice iz javnih sredstev za seniorje

Pravice iz javnih sredstev za seniorje

Zbrali smo pravice iz javnih sredstev, ki jih seniorji zase in svoje družinske člane lahko uveljavljate pri krajevno pristojnem Centru za socialno delo (CSD). Za uveljavitev pravic je treba oddati pisno vlogo in izpolnjevati z zakonom določene pogoje. Za pridobitev vlog in dodatnih informacij se obrnite na CSD.

1. Denarna socialna pomoč

Za pomoč lahko zaprosite, če vaš prihodek ne presega osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki znaša 465,34 € in izpolnjujete tudi ostale pogoje, ki so določeni z zakonom: bivate v RS, nimate dovolj sredstev za preživetje, prihrankov in premoženja, ki bi omogočili vaše preživetje in aktivno rešujete svojo socialno problematiko.

Prejmete jo lahko:

  • za določen čas do 6 mesecev,
  • za 1 leto (v primeru, ko zaradi starosti nad 63 let ženske in nad 65 let moški, bolezni, invalidnosti ali drugih okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja upravičenca) ali
  • trajno (upravičencu, ki se šteje kot trajno nezaposljiv ali trajno nezmožen za delo ali ki je nezaposlen in starejši od 63 let za ženske in od 65 let za moške ter je brez premoženja, ki se upošteva po zakonu, ali je v institucionalnem varstvu in tudi njegovi družinski člani izpolnjujejo  naštete pogoje, se dodeli trajna denarna socialna pomoč).

2. Pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenega zavarovanja

CSD odloča o pravici po uradni dolžnosti ob vložitvi vloge za denarno socialno pomoč, razen, če vlagatelj izrecno izjavi, da te pravice ne želi. O priznanju pravice CSD obvesti ZZZS in zavarovalnico, pri kateri ima oseba sklenjeno prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Upravičencu pravice pripadajo od prvega dne naslednjega meseca po mesecu vložitve vloge.

3. Varstveni dodatek

Do varstvenega dodatka ste upravičeni, če izpolnjujete zakonsko določene pogoje (starost, državljanstvo …) in vaš mesečni dohodek ni višji od 684,05 €. Pri izračunu se ne upoštevajo prihranki do 2.500 € samske osebe oziroma 3.500 € pri družini. Pri ugotavljanju upravičenosti do varstvenega dodatka se med drugim (dohodki in premoženje) preverja tudi, ali si vlagatelj lahko zagotovi preživetje s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati (npr. polnoletni otroci).

4. Izredna denarna socialna pomoč

Zanjo lahko zaprosite, če z lastnimi prihodki ne morete kriti izrednih stroškov preživljanja (naravne nesreče, bolezen) oziroma, če se znajdete v položaju materialne ogroženosti. Dodeli se v obliki enkratnega zneska ali za obdobje od 3 do 6 mesecev. Samska oseba na mesec prejme največ 465,34 € oziroma dvakratnik v koledarskem letu za npr. poračun elektrike, nakup pralnega stroja, štedilnika, drv (ogrevanje) in podobno (ne za poplačilo dolgov). 

Izredno denarno pomoč morate porabiti v roku 30 dni od prejetja, v 45 dneh od prejetja morate predložiti dokazilo o porabi. Če tega ne storite ali se izkaže, da sredstev niste porabili namensko, v naslednjih 14 mesecih niste upravičeni do izredne denarne pomoči.

5. Subvencija najemnine

Pri določanju višine subvencije najemnine se upošteva mesečna najemnina. Upošteva se dejanska velikost stanovanja, vendar ne večja kot znaša primerna velikost glede na število oseb. Najemniku stanovanja, ki je upravičen do subvencionirane najemnine, se subvencija določi v višini razlike med neprofitno najemnino in ugotovljenim dohodkom, zmanjšanim za minimalni dohodek in za 30 % ugotovljenega dohodka. Subvencija se določi največ v višini 85 % neprofitne najemnine in se dodeli za dobo enega leta.

6. Pogrebnina in posmrtnina

Vlagatelj, ki je družinski član umrle osebe, lahko zaprosi za pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnino) in za enkratno izredno denarno socialno pomoč (posmrtnino). Vlagatelj mora biti na dan smrti upravičen do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali njegov dohodek ne sme presegati zakonsko določenega cenzusa, odvisnega od števila družinskih članov (samska oseba 617,00 €, družina 925,00 €). Pogrebnina znaša 930,68 €, posmrtnina 465,34 €.

Socialno ogroženi seniorji lahko zaprosijo tudi za oprostitev plačevanja RTV prispevka in za materialno pomoč na lokalnih centrih Karitas in Rdeči križ.

Viri: www.mddsz.gov.si, www.csd-slovenije.si, www.zpiz.si.

Alenka Šantavec

Alenka Šantavec

Center za socialno delo Maribor, Enota Ruše

ZADNJI ČLANKI

Pomen zavarovanj v zrelih letih: Kako izbrati pravo zavarovanje

Pomen zavarovanj v zrelih letih je da zagotavljajo finančno varnost in miren prehod v...

Potovanja za seniorje 2024

Dragi seniorji, življenje je polno neštetih priložnosti za raziskovanje, učenje in uživanje, ne glede...

Kampiranje po upokojitvi

Kampiranje je že dolgo priljubljena oblika preživljanja prostega časa, ki ljudem vseh starosti omogoča...

Poletna zabava s priljubljenimi koktejli

Poletje je popoln čas za sprostitev in uživanje s koktejli in osvežilnimi pijačami ob...

VEČ ČLANKOV AVTORJA

Ali izpolnjujete pogoje za upokojitev

Prehod iz statusa zaposlenega v aktivno življenje v zrelem obdobju z ustreznimi mesečnimi prejemki se začne s tem, da vas delodajalec najprej odjavi iz zavarovanja.

Dodatek za pomoč in postrežbo

Kdo lahko prejme dodatek za pomoč in postrežbo? Uživalci starostne, predčasne, invalidske, vdovske ali družinske pokojnine, ki jim je za opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujna stalna pomoč in postrežba drugega, so pod pogoji, določenimi v zakonu, upravičeni do dodatka za pomoč in postrežbo. Izvedensko mnenje o potrebi po pomoči...

Izplačevanje pokojnine, dela pokojnine in letnega dodatka

Začetek izplačevanja pokojnine - pokojnina se uživalcu izplačuje od prvega naslednjega dne po prenehanju zavarovanja.

Digitalne storitve ZPIZ

Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije si prizadevajo za sodobne, učinkovite ter strankam in okolju prijazne storitve.

Moje delo.Moja pokojnina in elektronski storitvi ZPIZ

Projekt Moje delo.Moja pokojnina in novi elektronski storitvi zavoda splošni in osebni informativni pokojninski kalkulator.

DRUGE ZANIMIVOSTI

Pomen zavarovanj v zrelih letih: Kako izbrati pravo zavarovanje

Pomen zavarovanj v zrelih letih je da zagotavljajo finančno varnost in miren prehod v...

Ali izpolnjujete pogoje za upokojitev

Prehod iz statusa zaposlenega v aktivno življenje v zrelem obdobju z ustreznimi mesečnimi prejemki se začne s tem, da vas delodajalec najprej odjavi iz zavarovanja.

Dodatek za pomoč in postrežbo

Kdo lahko prejme dodatek za pomoč in postrežbo? Uživalci starostne, predčasne, invalidske, vdovske ali...

Izplačevanje pokojnine, dela pokojnine in letnega dodatka

Začetek izplačevanja pokojnine - pokojnina se uživalcu izplačuje od prvega naslednjega dne po prenehanju zavarovanja.

Digitalne storitve ZPIZ

Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije si prizadevajo za sodobne, učinkovite ter strankam in okolju prijazne storitve.
WordPress Ads